Improvement of drifting performance at the Kittilä mine

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Rak-32
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
The objective of the thesis is to find disturbances in the drifting cycle slowing down the performance, and give recommendations how to gain improvement. The mine is investigating the possibility to expand production deeper underground. If the decision of executing the expansion is made, the drifting performance is of great importance to the success of the expansion. The drifting cycle consists of surveying, drilling, charging/blasting, watering, scaling, mucking, bolting/meshing and shotcreting. All the tasks were followed onsite in an attempt to find disturbances and measure activity lengths. Cycle time analysis was then carried out by modelling theoretical 30 day period schedules to illustrate theoretical performances with two different shift systems in use. Models based on measured average activity lengths with four different cycle types and two different shift systems were created. A performance of 73 % of theoretical was the best recorded in 2010, illustrating there is room for improvement. A potential for a gaining 66 % increase in performance by changing the shift system was discovered through theoretical models. A theoretical study was conducted to investigate different continuous improvement philosophies. Lean thinking, Theory of Constraints and Six Sigma were all researched as an attempt to find answers to how to gain improvement on drifting performance. Lean thinking was found to be the most suitable to implement for improvement in multi-heading drifting operation. Individual tasks turned out not to be the issue, but the entire cycle. Lean is effective in improving whole systems.

Diplomityön aiheena on löytää tunnelinlouhinnan työnkiertoa hidastavia hairiötekijöita, ja antaa suosituksia miten parannusta voidaan saavuttaa. Kaivos tutkii mahdollisuutta laajentaa tuotantoa syvemmälle maan alle. Jos päätös laajentamisesta tehdään, tunnelinlouhinnan kokonaissuorituksella on suuri painoarvo laajennuksen onnistuneessa läpiviennissä. Tunnelinlouhinnan työnkierto koostuu porauksesta, panostuksesta/räjäytyksestä, kastelusta, lastauksesta/kuljetuksesta, pulttauksesta/verkotuksesta ja ruiskubetonoinnista. Kaikkia työvaiheita seurattiin työnsuorituspaikalla pyrittäessä löytämään häiriötekijöitä ja mittaamaan työnsuoritusaikoja. Kierrosaikoja analysoitiin mallintamalla 30 päivän aikataulut kuvaamaan teoreettista suoritusta kahdella eri vuorojärjestelmällä. Mallit perustettiin mitattuihin keskiarvotyönsuoritusaikoihin neljällä erilaisella työnkierrolla. Parhaalla kuukausitason suorituksella päästiin kuluneen vuoden aikana 73 % teoreettisesta, mikä kuvastaa parannukselle olevan tilaa. Mallien mukaan pelkästään vuorojärjestelmän vaihtamisella todettiin olevan mahdollisuus 66 % parempaan suorituskykyyn. Teoreettisessa osassa tutkittiin jatkuvan parantamisen filosofioita Lean ajattelua, kapeikkoajattelua ja 6 Sigmaa. Näiden avulla pyrittiin löytämään vastauksia kuinka tunnelinlouhinnan suorituskykyä voidaan parantaa. Lean ajattelu todettiin sopivan moniperäiseen tunnelinlouhintaympäristöön parhaiten. Ongelmien todettiin piilevän koko työnkierrossa yksittäisten työvaiheiden sijaan. Lean ajattelu on tehokas parantamaan kokonaisia prosesseja.
Description
Supervisor
Rinne, Mikael
Thesis advisor
Lindeman, Esa
Wageningen, André van
Keywords
mining, drifting, underground mine, Lean, TOC, Six Sigma
Other note
Citation