Changing hardscapes - Case Malmi runway 18/36

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
en
Pages
128
Series
Abstract
This thesis deals with the urban voids of the city structure, seemingly empty space in the tight urban knit. The term hardscape is used to describe urban streets and squares, public outdoor spaces inside the city that are mostly paved. In this thesis a hardscape exceed being just a physical configuration: it is a combination of form and function, a man-made urban landscape often mostly paved and for the public use of people. The purpose of this thesis is to find guidelines for the design of a liveable hardscape prepared for future needs and apply them later to a case site situated in the current Malmi Airport. The first chapters contribute to the development of a new design criteria, whereas the latter present the application of it on a case site, the Malmi Runway 18/36. At present time, the case site is a fully functioning runway, but plans to turn it into the main hardscape of a newly planned residential area are in action. As an introduction, in the theoretical part of this thesis features of liveable hardscapes are determined and their evolution studied. For a basis of a new criteria list, three existing lists are explored. They are compared and tested in an evaluation of hardscapes around Europe to find out how the guidelines work, what they concentrate on and if they lack some aspects to achieve liveability. The findings are elaborated into the basis of a new criteria list and completed with attributes related to future and functionality. The new criteria list fills the gaps found on the existing lists and makes them better suited for the future, more comprehensive in different scales and emphasise liveability. The new criteria list is easily adjustable to any hardscape, but has been done with Helsinki and the Nordic environment in mind. The site design part of this thesis follows the principles set by the design criteria list. The starting point of the design is an existing disposition plan of the Malmi Airport made at the City Planning Department in 2015−2016. In the existing plan, the runway’s long shape is retained open and public in respect to the aviation history and the hardscape is developed as the main street widening into liveable squares. In the thesis design, first, the Runway 18/36’s shape together with its first surrounding blocks are transformed to best fulfil the new design criteria list created. The final result is a master plan for the Runway 18/36 aiming to find the best possible solutions as the hardscape artery of the newly developed neighbourhood gathering residents and resonating history.

Tämä diplomityö käsittelee kaupunkitiloja rakennusten välissä, tiiviin rakenteen näennäisesti tyhjiä paikkoja. Kovapintaisella maisemalla tarkoitetaan kaupunkien katuja ja aukioita; julkisia ulkotiloja kaupungin sisällä, jotka ovat pääosin päällystettyjä. Tässä työssä kovapintainen maisema on muutakin kuin vain tilan fyysiset ominaisuudet: se on yhdistelmä muodonantoa ja toimintoja, rakennettu maisema, joka on tarkoitettu ihmisten käyttöön. Työn tarkoitus on kehittää suunnitteluohjeet eläväiselle kovapintaiselle ulkotilalle, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Suunnitteluohjeet otetaan käyttöön nykyisellä Malmin lentokenttäalueella sijaitsevan kohdealueen suunnittelussa. Työn ensimmäisissä kappaleissa luodaan pohja ja lopullinen muoto suunnitteluohjeistolle, ja jälkimmäisellä puoliskolla ohjeistoa sovelletaan suunnittelukohteeseen, Malmin Kiitotie 18/36:lle. Nykyisellään kohdealue on täydessä toiminnassa oleva kiitorata, mutta suunnittelu sen muuttamiseksi uuden asuinalueen tärkeimmäksi kovapintaiseksi maisemaksi on käynnissä. Diplomityön teoreettisessa osuudessa määritellään kovapintaisten maisemien ominaisuuksia ja käydään niiden historiaa ja kehitystä läpi. Kolmea olemassa olevaa kriteerilistaa vertaillaan ja testataan neljän eurooppalaisen kovapintaisen alueen arvioinnissa. Löydösten pohjalta luodaan pohja uudelle suunnitteluohjeistolle, jota täydentämään lisätään ominaisuuksia liittyen tulevaisuuteen ja toimintoihin. Uusi suunnitteluohjeisto paikkaa olemassa olevien listojen arvioituja puutteita ja sopeutuu edeltäjiään paremmin tulevaisuuden suunnitteluhaasteisiin, ottaa huomioon usean mittakaavan elementtejä ja korostaa elävyyttä. Suunnitteluohjeisto on sovellettavissa mille tahansa kovapintaiselle ulkotilalle, mutta se on tehty Helsinki ja pohjoinen ympäristö mielessä. Kiitotie 18/36:n suunnittelu noudattelee suunnitteluohjeistossa määriteltyjä periaatteita. Suunnitelma pohjautuu olemassa olevaan Malmin lentokenttäalueen kaavarunkoon, joka on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa vuosien 2015‒2016 aikana. Kaavarungossa kiitotien pitkä muoto säilytetään avoimena ja julkisena kunnioituksena lentokenttähistorialle ja siitä kehitetään alueen tärkein kovapintainen ulkotila, alueen pääkatu, joka laajenee kolmeksi eläväiseksi aukioksi. Diplomityön suunnitteluosuudessa Kiitotie 18/36:n muoto sekä ympäröivät korttelit otetaan ensin käsittelyyn ja niitä muokataan parhaiten suunnitteluohjeiston kriteerit täyttäviksi. Lopputuloksena suunnitteluosuudessa on Kiitotie 18/36:n ideatasoinen yleissuunnitelma, jonka tarkoitus on löytää parhaat mahdolliset ratkaisut uuden asuinalueen kovapintaiselle selkärangalle, joka kokoaa asukkaita ja muistuttaa historiasta.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Galán, Juanjo
Keywords
street, square, hard landscape, Malmi, airport, design criteria, katu, aukio
Other note
Citation