Statistical quality and process control in sawmill industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
119
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli selvittää miten sahalaitoksen erilaisia prosessi- ja laatumuuttujia tulisi tarkastella ja mitä niistä kannattaisi seurata tilastollisin menetelmin. Työssä tutkittiin erityisesti SPC-menetelmän (Statistical Process Control) soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia sahateollisuudessa. Tutkimus tehtiin Enso Timber Oy:lle Honkalahden sahalla ja tutkimusaineistona käytettiin pääasiassa sahan tietojärjestelmiin tallentuvia mittaus- ja prosessinvalvontatuloksia. Tutkimuksen perusteella SPC:tä kannattaa hyödyntää tukkien vastaanottomittauksessa kontrollimittausten tulosten seurannassa. SPC:n avulla tukkimittarin toiminnan valvonta saadaan nykyistä tarkemmaksi. Tukkien ohjepituuksia, katkontatarkkuutta, lajittelutarkkuutta ja tasausvaraa seuraamalla ja kehittämällä on mahdollista saavuttaa huomattavat säästöt raaka-aineen käytössä. Pelkästään tukkien katkontatarkkuutta parantamalla saantoa voidaan yleisesti lisätä jopa 1,5 %:lla! Sahatavaran tuoremittavalvonnan tarkkuutta voidaan parantaa huomattavasti hyödyntämällä optisia mittavalvontalaitteita. Automaattisten mittavalvontalaitteiden tarkkuus on jo nykyisellään niin hyvä, että niiden luotettavuus on huomattavasti parempi kuin manuaalisten tarkistusmittausten. Optisten mittavalvontalaitteiden avulla pystytään säätämään asetteita, toteamaan sahalinjan keskitysvirheet ja seuraamaan terien toimintaa. Manuaalisen mittavalvonnan tarkkuutta ei voida juurikaan parantaa edes SPC:n avulla. Mittausten määrää ei voida nostaa niin suureksi, että SPC-valvontarajoilla olisi käytännössä merkitystä. Sahakoneiden asetetarkkuutta on mahdollista parantaa huomattavasti myös nykytekniikan avulla. Kuivaamoiden valvonnassa on mahdollista soveltaa SPC:tä kuormien ulosoton yhteydessä suoritettavien piikkimittausten tuloksiin. SPC:n avulla voidaan seurata kuivaamokohtaisesti kuormien loppukosteuksien keskiarvon ja -hajonnan pysymistä sallitulla alueella. Tasaamolla tilastollisen valvonnan toteutusmahdollisuudet ovat vähäiset, vaikka nykyistä tehokkaammalle valvonnalle olisi tarvetta. Laatujakaumia ja sahatavaran lyhenemiä seuraamalla on mahdollista saavuttaa tuntuvia parannuksia sahojen tuloksessa. Sahatavaran tarkistuslajitteluja voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin seuraamalla laatujen lisäksi sahatavaran kuivamittoja ja kosteuksia. Kuivamittoja ja niiden hajontaa seuraamalla voidaan tarvittaessa päivittää tuoremittojen ohjearvoja. Jos sahatavaran tuoremittoja pystytään alentamaan kauttaaltaan 0,2 mm:llä, sahojen myyntitulot nousevat vähintään 0,4 %:lla. Tutkimus osoittaa selvästi, että sahateollisuuden tulosta on mahdollista parantaa tilastollisen valvonnan avulla. Tutkimuksen perusteella tilastollisen valvonnan ja prosessin tarkemman seurannan avulla sahoilla on saavutettavissa useiden miljoonien markkojen vuotuiset säästöt ja myyntitulojen lisäykset. Lisäksi tilastollisen valvonnan avulla voidaan parantaa prosessin dokumentointia sekä nostaa sahatavaran laatua. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa, että sahateollisuuden kannattavuutta on vielä suhteellisen helppoa parantaa kehittämällä nykyisiä toimintatapoja ja oppimalla tuntemaan sahausprosessi entistä paremmin.
Description
Supervisor
Paajanen, Tero
Thesis advisor
Vainio, Seppo
Keywords
saws, sahat, sawmill, sahateollisuus, statistical, tilastollinen, control, valvonta, quality, laatu, SPC, SPC
Other note
Citation