Hylkymassan käsittelyn ja annostelun vaikutus taivekartongin laatuun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-11
Department
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
P3003
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
138 + 16
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli tutkia hylkymassan annostelun ja käsittelyn vaikutusta taivekartongin laatuominaisuuksiin ja ajettavuuteen. Laatukriittisimmistä ominaisuuksista mielenkiinto kohdistui erityisesti paksuussuuntaiseen lujuuteen ja bulkkisuuteen. Tutkimuksen perusteella luotiin hylkymassan toimintaikkuna, jonka pohjalta luotiin malli hylkymassan käsitelemiseksi ja annostelemiseksi eri tilanteissa. Työn kirjallisessa osassa tarkasteltiin taivekartonkia sekä sen rakennetta ja ominaisuuksia. Tarkemmin selvitettiin kuituverkon rakennetta ja kartonkiin annosteltavien kuituraaka-aineiden ominaisuuksia. Taivekartongin ominaisuuksista pääpaino keskittyi paksuussuuntaiseen lujuuteen ja sen mittausmenetelmiin. Tutkittiin myös paksuussuuntaiseen lujuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten massankäsittelyprosesseja, rainanmuodostusosaa ja kuivalujalisäaineita. Kokeellisessa osassa selvitettiin massa- ja jauhatuskokeilla runkokerrokseen annosteltavien hylkymassan ja kemihierteen tarkempia ominaisuuksia ja jauhatuksella aikaansaatavaa vaikutusta. Kokeiden perusteella muodostettiin oletukset, miten massat vaikuttavat todellisessa ajotilanteessa, ja niiden perusteella luotiin jatkotutkimustarve. Hylkymassan annostelumäärän koeajossa selvitettiin annostelumuutoksilla aikaansaatavaa vaikutusta kartongin laatuominaisuuksiin. Hylkymassan annostelusuhteiden koeajossa tarkasteltiin käsittelymuutoksella saavutettavaa vaikutusta taivekartongin laatuominaisuuksiin. Koeajossa vaihdeltiin hylkymassan kokonaisjauhatustehoa hylyn keskenäisiä virtaussuhteita muuttamalla. Tutkimuksen tulosten perusteella hylkymassan annostelun yläraja määräytyy paksuuden ja alaraja paksuussuuntaisen lujuuden perusteella. Hylkymassan annostelumäärän lisäyksen seurauksena paksuus laski ja paksuussuuntainen lujuus parani. Hylkymassan jauhatustehon lisäys kasvatti paksuussuuntaista lujuutta ja vähensi bulkkisuutta. Jauhatuskäsittelyllä oli selvästi vahvempi vaikutus kevyen kuin raskaan neliömassan lajiin. Hylkymassan annostelun ja käsittelymuutoksien havaittiin vaikuttavan jollain tasolla kartongin taivutusjäykkyyteen. Hylkymassan annostelu ja käsittelymuutokset eivät vaikuttaneet muihin laatuominaisuuksiin merkittävästi.

The goal of the thesis work was to study the effect of broke pulp dosing and refining on the quality of folding boxboard and runnability of the machine. The most critical quality aspects were considered to be thickness direction strength and structural bulk of the paperboard. Based on the experimental tests, framework for broke pulp dosing was created and a model how to to doze and refine in different situations was presented. In the literature part of the thesis, product analysis of the folding boxboard was studied with a detailed view of structure and properties. Under the detailed examination were also the structure of the fibre network and the properties of different types of fibres. The most important properties of folding boxboard under investigation were the strength in thickness direction and its measurement methods. Also factors related to the strength in thickness direction, for example the treatment of pulp, forming of the web and dry-strength additives, were examined. Experimental part of the thesis work consisted of three different parts. In the first part pulps used for the middle layer were examined more precisely. These experiments included samples of BCTMP and broke pulp, with different degrees of refining. Results of these experiments were the foundation for the hypothesis used in the following parts of the thesis work. The next part of the thesis considered the effect of broke pulp amount on the quality aspects of FBB. The last part of the thesis work examined the signifigance of broke pulp refining on the quality of FBB. In the trials the overall amount of the broke pulp remained unchanged while the broke pulp’s overall degree of refining was changed by variating interrelationships of broke pulp lines. According to the results, maximum dosing amount of broke pulp was determined by the thickness of the paperboard and minimum amount by the thickness direction strength. When the amount of broke pulp into middle layer was increased, the thickness direction strength increased and thickness decreased. The amount of refining had equivalent effect on the FBB’s quality. By increasing the amount of refining, thickness directional strength improved and thickness decreased. The effect of broke pulp amount was independent of the board’s grammage. Refining of the broke pulp had a greater effected on the quality when light grammage board instead of heavy grammage board was produced. The broke pulp amount and stage of refining affected the stiffness of the board especially in machine direction, because of varying thickness. The effect on the other quality factors remained rather negligible.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Juhela, Kari
Keywords
taivekartonki, hylkymassa, jauhatusaste, paksuussuuntainen lujuus
Other note
Citation