Citizen Generated Social Innovation – A Case Study of Restaurant Day

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-05
Department
Major/Subject
International Design Business Management
Mcode
TU3007
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
100 + 5
Series
Abstract
Besides attracting increasing academic interest, social innovations have lately been noted also on a practical level as an opportunity to support and utilize citizen activism. This study examines the emergence and diffusion of a social innovation generated by citizens, how it engages citizens’ contribution and the effects such innovation can have on the institutions surrounding it. This thesis studies social innovation generated by ordinary citizens by focusing on one case, Restaurant Day, a social innovation created to oppose the stiff bureaucracy related to setting up a restaurant in Finland. The phenomenon has expanded quickly within Finland and has also been adopted widely abroad. Data for this qualitative case study was collected through observation of the event and semi-structured interviews with people involved in arranging it. The findings of this thesis help in understanding the conditions a social innovation requires to emerge, the mechanisms creating institutional change as a result of a social innovation, and how to engage citizens in contributing to a social innovation. The emergence of a citizen generated social innovation requires a prominent idea – ideally something that has not been discovered previously and therefore fills a gap in the market. Suitable individuals working collaboratively are needed to work for the innovation’s diffusion. In addition, a supportive context provides a sustainable basis for the innovation. The open structure of the citizen generated social innovation explains citizen contribution as it enables varying reasons for participation and allows different motivations. As more people join in this activity, changes start occurring. People gradually change their attitudes as the knowledge of the social innovation spreads through networks and becomes visible in legitimate media. This creates a cycle where attitude change leads to action, which again leads to other people changing attitudes creating legitimacy around the phenomenon. Understanding these factors gives a better basis for providing support in the creation and establishment of social innovations. As societies are starting to see the opportunities social innovations can provide them, it is important to understand the conditions they require and the implications they can have to surrounding institutions.

Tässä työssä tutkitaan tavallisten kansalaisten tuottaman sosiaalisen innovaation syntyä ja leviämistä, sekä syitä jotka saavat ihmiset osallistumaan tähän toimintaan. Lisäksi työssä tarkastellaan sosiaalisen innovaation aiheuttamia muutoksia eri instituutioissa sekä niiden syntymekanismia. Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Työn empiirinen osio keskittyy Ravintolapäivään, suomalaiseen sosiaaliseen innovaatioon joka sai alkunsa aktiivisten kansalaisten aloitteesta kapinoida suomalaisen byrokratian jäykkyyttä vastaan ja on sittemmin kasvanut huomattavasti leviten myös ulkomaille. Materiaali tähän tutkimukseen kerättiin havainnoimalla Ravintolapäivää ja haastattelemalla sitä järjestämässä olleita ihmisiä. Työn löydökset osoittavat kansalaisten tuottaman sosiaalisen innovaation saavan alkunsa lupaavasta alkuideasta, ja sopivien yksilöiden panostuksesta tämän idean kehittämiseen ja eteenpäinviemiseen. Lisäksi otollinen konteksti, kuten onnistunut ajoitus, ovat tärkeitä sosiaalisen innovaation synnyssä. Kansalaisten osallistuminen selittyy tapahtuman avoimuudella; Ravintolapäivän avoin rakenne mahdollistaa monia erilaisia syitä osallistua, joten jokainen voi löytää tapahtumaan osallistumisesta jotain itselleen palkitsevaa. Institutionaalista muutosta syntyy kun ihmisten asenteet muuttuvat sosiaalisen innovaation seurauksena sen levitessä eri verkostoissa ja saadessa näkyvyyttä mediassa. Tapahtumaan osallistumisen ja siihen johtaneen asennemuutoksen sykli yhä useampien liittyessä tapahtumaan ruokkii itseään johtaen ilmiön legitimoitumiseen. Mahdollisuus hyötyä sosiaalisten innovaatioiden tukemisesta on alettu huomioida esimerkiksi julkisissa organisaatioissa, ja niiden aiheuttamat muutokset asenteissa ovat osoitus sosiaalisen innovaation vaikutusmahdollisuuksista. Tämän työn löydökset auttavat ymmärtämään miten sosiaalisten innovaatioiden syntyä ja aseman vakiintumista voidaan tukea, sekä löytämään keinoja sitouttaa ihmiset niiden toteutukseen, jotta sosiaalisia innovaatioita voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää tehokkaammin esimerkiksi julkisten palveluiden tuotannossa.
Description
Supervisor
Schildt, Henri
Thesis advisor
Holopainen, Mari
Keywords
social innovation, institutional change, citizen contribution, restaurant day
Other note
Citation