Taiteen kandidaatin opinnäytetyö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Muoti
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
47
Series
Abstract
Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta sekä produktiivisesta osiosta. Produktiivinen osio muodostuu viiden asun vaatemallistosta, jonka taustaa ja toteutusta käsittelen työn kirjallisessa osiossa. Opinnäytetyössäni tarkastelen pukeutumisen performatiivista luonnetta sekä pukeutumista viestinnän muotona. Aiheisiin syventyminen tapahtuu tarkastelemalla miesten muodin nykyhetkeä ja sen trendejä, jotka toimivat myös vaatemallistoni visuaalisena lähtökohtana. Käsittelen pukeutumista jatkumona ihmisen tarpeelle luoda identiteetistä ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Työssäni pohdin identiteetin ja kuluttamisen yhtymäkohtia sekä syy-seuraussuhteita. Viittaan suunnittelemissani vaatteissa miesten pukeutumistrendeihin eli muotisuuntauksiin, jotka näyttäytyvät minulle ajankuvallisina ja vallitsevalle pukeutumiskulttuurille leimallisina. Tavoitteena on avata aiheita katsojalle toisintamalla tunnistettavia visuaalisia elementtejä länsimaisesta yhtenäiskulttuurista ja miesten pukeutumisen konventioista. Toteutettavat vaatekappaleet ja siluetit ovat saaneet innoituksensa pukeutumisetiketeistä ja -säännöistä, niitä käsittelevän sosiaalisen median kuvastosta ja vaateketjujen yhdenmukaisesta tarjonnasta.
Description
Supervisor
Hyötyläinen, Ilona
Thesis advisor
Peltonen, Elina
Abbrederis, Veronika
Keywords
muoti, opinnäyte, sosiaalinen media, etiketti, mallisto, yhtenäiskulttuuri
Other note
Citation