Internationalization of small- and medium-sized enterprises

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
114+19
Series
Abstract
Several international studies have ranked Finland among the most competitive and innovative countries in the world. Especially the high level of technological development has been recognized widely. Public sector has decided to support this development, and consequently, Finland is increasingly investing in technological research. Although Finland is arguably very advanced technologically, only a few Finnish companies have managed to turn technological innovations into international success. In order to facilitate internationalization, public support organizations provide several value-added services. However, companies needs for support are continuously changing as new challenges arise. Recently support organizations have recognized that technology companies internationalize increasingly soon after establishment. These new technology-based companies seem to possess also other characteristics which distinguish them from traditional export companies. Therefore, this study examines which issues influence small- and medium-sized enterprises internationalization This study consists of three parts: a literature study, a quantitative study, and a qualitative study. Based on a review of the literature, an internationalization model is developed. The model argues that the characteristics of management team and available resources influence significantly companies internationalization. The model is validated empirically in the quantitative part of the study by examining small- and medium-sized technology companies. The results indicate that the primary hypotheses of the model are mostly supported. The concepts of the model and their impacts on internationalization are further examined in the qualitative part of the study. By interviewing executives, the challenges of internationalization are clarified, and similarities and differences between new technology-based companies and traditional export companies are identified. The findings indicate that the role of management team is of vital importance. Management team influences especially on company s initial orientation and largely determines whether international competencies are developed. Later on these competencies are substantially more difficult to acquire. Management team s prior international experience and company s initial orientation are also essential differences between new technology-based companies and traditional export companies. In addition, considerable differences exist in terms of available resources and risk attitude.

Useat kansainväliset tutkimukset ovat asettaneet Suomen maailman kilpailukykyisimpien ja innovatiivisimpien maiden joukkoon. Erityisesti teknologisen kehityksen korkea taso on tunnustettu laajasti. Julkinen sektori on päättänyt tukea tätä kehitystä ja Suomi onkin panostamassa entistä enemmän teknologian tutkimukseen. Vaikka Suomi on kiistatta teknologisesti erittäin edistynyt maa, vain muutama yritys on onnistunut muuttamaan teknologisia innovaatioita kansainväliseksi menestykseksi. Helpottaakseen yritysten kansainvälistymistä julkiset tukiorganisaatiot tarjoavat useita lisäarvoa tuottavia palveluita. Yritysten tukitarpeet muuttuvat kuitenkin jatkuvasti, kun ne kohtaavat uusia haasteita. Äskettäin tukiorganisaatiot ovat havainneet, että teknologiayritykset kansainvälistyvät enenevässä määrin pian perustamisensa jälkeen. Nämä uudet teknologiayritykset tuntuvat omaavan myös muita erityispiirteitä, jotka erottavat ne perinteisistä vientiyrityksistä. Tämä tutkimus selvittääkin, mitkä asiat vaikuttavat pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen. Tutkimus koostuu kolmesta osasta: kirjallisuustutkimuksesta, kvantitatiivisesta tutkimuksesta sekä kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Kirjallisuustutkimuksen perusteella kehitetään kansainvälistymismalli. Malli esittää, että johtoryhmän ominaisuudet ja saatavilla olevat resurssit vaikuttavat ratkaisevasti yritysten kansainvälistymiseen. Malli validoidaan empiirisesti tutkimuksen kvantitatiivisessa osassa tutkimalla pieniä ja keskisuuria teknologiayrityksiä. Tulokset tukevat pääosin mallin keskeisiä hypoteeseja. Mallin käsitteitä ja niiden vaikutuksia kansainvälistymiseen tutkitaan syvällisemmin tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa. Kansainvälistymisen aiheuttamia haasteita selvitetään haastattelemalla johtajia ja samalla tunnistetaan uusien teknologiayritysten ja perinteisten vientiyritysten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tulokset osoittavat, että yrityksen johtoryhmän rooli on keskeisen tärkeä. Johtoryhmä vaikuttaa erityisesti alkuvaiheessa yrityksen suuntautumiseen ja täten suuresti määrittää kehittyykö yritykseen kansainvälistä osaamista. Myöhemmin tällaista osaamista on huomattavan vaikea enää hankkia. Johtoryhmän aiempi kansainvälinen kokemus ja yrityksen suuntautuminen alussa ovat myös keskeisiä eroja uusien teknologiayritysten ja perinteisten vientiyritysten välillä. Huomattavia eroja on myös käytössä olevien resurssien määrässä ja suhtautumisessa riskeihin.
Description
Supervisor
Autio, Erkko
Thesis advisor
Karesto, Jarmo
Keywords
internationalization, kansainvälistyminen, management team, johtoryhmä, support organization, tukiorganisaatio, new technology-based company, uusi teknologiayritys, traditional export company, perinteinen vientiyritys
Other note
Citation