Advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of systemic process innovations: Case studies on implementing building information modeling (BIM) in the Finnish construction industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
124
Series
Abstract
Vertikaalinen integraatio tarkoittaa usean tai kaikkien arvoketjun toimintojen yhdistymistä samaan yritykseen. Monet tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että vertikaalinen integraatio edistää systeemisten innovaatioiden synnyttämistä ja käyttöönottoa. Kun tavalliset innovaatiot voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan ilman sen suurempia muutoksia laajempaan toimintaympäristöön, systeemisten innovaatioiden menestyksekäs käyttöönotto vaatii merkittäviä muutoksia koko toimintaympäristössä. Usein systeemiset mnnovaatiot ovat kuitenkin liian monimutkaisia ja laajoja yhden yrityksen hallittavaksi. Rakennusten tietomallinnus (BIM) on esimerkki systeemisestä prosessi-innovaatiosta rakennusalalla. Tietomallinnus tarkoittaa laajaa kokonaisuutta, joka koostuu yhteisistä käytännöistä, prosesseista ja teknologioista. Tietomallinnuksen tarkoituksena on hallita rakennukseen liittyvää tietoa digitaalisessa muodossa rakennuksen koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta toteutukseen ja käyttöön. Tietomallinnuksen on odotettu tuovan merkittäviä parannuksia rakennusalan tuottavuuteen jo 80-luvulta lähtien, mutta sen käyttöönotto ja leviäminen on osoittautunut ennakoitua hitaammaksi ja vaikeammaksi. Keskeisenä syynä tähän on ollut tietomallinnuksen systeeminen ja organisaatioiden rajat ylittävä luonne. Samalla kuitenkin, myös kiinnostus vertikaaliseen integraation on lisääntynyt rakennusalalla. Tämä tutkimus pyrkiikin valottamaan tietomallinnuksen käyttöönoton ja organisaatiorakenteiden välistä yhteyttä tutkimalla vertikaalisen integraation hyötyjä ja haittoja tietomallinnuksen käyttöönotossa. Tutkimuksen empiirinen osa perustuu kahteen vastakkaiseen tapaustutkimukseen Suomen rakennusteollisuudessa. Toisessa tapauksessa projektiverkosto koostui erillisistä yrityksistä, kun taas toisessa tapauksessa projektiverkosto oli vertikaalisti integroitunut. Molemmissa tapauksissa tarkasteltiin yksittäistä rakennushanketta, jossa testattiin tietomallinnusta. Laadullinen tutkimusaineisto koostuu projektidokumentaatiosta, haastatteluista sekä osapuolien havainnoinnista. Tutkimuksessa luodaan ensin teoreettinen malli vertikaalisen integraation hyödyistä ja haitoista perustuen kirjallisuuskatsaukseen. Tämän jälkeen mallia testataan tutkimusaineistolla ja parannellaan analyysin perusteella. Tutkimuksen tulosten perusteella tietomallinnuksen käyttöönottoon liittyy seitsemän organisaatiorakenteen kannalta merkittävää tekijää. Nämä tekijät ovat (1) johdon tuki, (2) koordinointi ja hallinta, (3) oppiminen ja kokemus, (4) teknologian hallinta, (5) viestintä, (6) motivaatio sekä (7) roolien määrittely. Kaikkiin näihin tekijöihin liittyy vertikaalisen integraation tuomia hyötyjä ja haittoja. Tämän vuoksi yritysjohdon pitäisikin ymmärtää organisaatiorakenteen mahdolliset vaikutukset tietomallinnuksen käyttöönotossa, jotta käyttöönottoprojektit osattaisiin suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman sujuvasti.

Vertical integration refers to a combination of several or all functions in the value chain under a single firm. Many researchers have suggested that vertical integration facilitates the development and implementation of systemic innovations. As opposed to autonomous innovations that can be introduced as such without any major changes or modifications to the rest of the business system, systemic innovations require significant adjustments in other parts of the business system in order to be implemented successfully. However, systemic innovations are often too complex and large to manage and coordinate under a single integrated find. Building information modelling (BIM) is an example of a systemic process innovation in the construction industry. BIM is a set of interacting policies, processes, and technologies generating a methodology to manage the essential building design and project data in digital format throughout the life-cycle of a building. BIM has been expected to bring significant improvements in productivity in the construction industry since the 1980's but the implementation and diffusion of BIM have been proved to be slower and more difficult than expected, largely due to its interorganizational and systemic nature. At the same time, there has been a trend of vertical integration in the construction industry in recent years. This study aims to shed more light on the connection between BIM implementation and the organizational structure, and examines the advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of BIM as an example of a systemic process innovation. The empirical research is based on two opposite case studies from the Finnish construction industry; a vertically disintegrated project network and a vertically integrated project network. Both case studies included a single construction project where BIM was being implemented. The qualitative data consists of project documentation, interviews, and observations. A theoretical model of the advantages and disadvantages of vertical integration is first constructed based on the literature review. The model is later tested with the empirical data and refined into an improved model based on the analysis. The findings of the study propose that there are seven structurally relevant factors in BIM implementation; (1) management support, (2) coordination and control, (3) learning and experience, (4) technology management, (5) communication, (6) motivation, and (7) defining roles. There are both advantages and disadvantages of vertical integration related to each of these implementation factors. Thus, in order to achieve as smooth implementation as possible, managers should understand the impact of the organizational structure in BIM implementation and plan the implementation projects accordingly.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Hirvensalo, Antero
Keywords
vertikaalinen integraatio, teknologian käyttöönotto, systeeminen prosessi-innovaatio, rakennusten tietomallinnus (BIM), rakennusteollisuus, vertical integration, technology implementation, systemic process innovation, building information modeling (BIM), construction industry
Other note
Citation