Impact of seller's interests on an entrepreneurial company acquisition

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
(7) + 81
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on Graebnerin (2001) tutkimus, joka tutki yritysostoja myyjän näkökulmasta ja löysi valitun lähestymiskulman johdosta uutta merkittävää tietoa aiheesta. Kyseinen tutkimus on ainoa ostajan näkökulmasta viime vuosina tehty tutkimus. Tämä jättää mahdollisuuden löytää uutta tietoa myyjien intresseistä ja niiden vaikutuksista yritysostoon, kun valitaan yksityiskohtaisempaan tarkasteluun koko yritysostoprosessi alusta loppuun. Diplomityön tutkimusongelma on: "Miten myyjän intressit vaikuttavat kasvuyrityksen yritysostossa?" Tutkimuksen tavoitteet ovat:. Esitellä yritysoston tärkeimmät osatekijät myyjän kannalta. Tarjota lisää tietoa myyjän agendasta yritysostossa. Selittää myyjän agendan ja sen aiheuttamien vaikutusten väliset suhteet yritysostossa. Ehdottaa löydettyihin tuloksiin perustuvia käytännön johtopäätöksiä myyjille ja ostajille. Kirjallisuuskatsaus esittelee olemassa olevaa teoriaa myyjän yritysostoprosessista jakaen sen neljään pääosaan: yritysostoa edeltävä vaihe, yritysoston alkuvaihe, kaupantekovaihe ja sulauttaminen. Teoriat myyjän intresseistä ja niiden vaikutuksesta yritysostoon havainnollistuvat yhteenvedoksi luodussa mallissa. Kolme tapaustutkimusta ostetuista mobiilipelialan kasvuyrityksistä luo perustan empirialle ja teoriamallin edelleen kehittämiselle. Tapauskohtaisten analyysien tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaisia tuloksia myyjän motiiveista ja niiden vaikutuksista yritysostoon. Lopuksi myyjän intressit yleistetään kahdeksi agendaksi: liiketoimintalähtöinen agenda ja intressilähtöinen agenda. Näiden agendojen välinen vertailu vaikutustensa suhteen kiteyttää ymmärryksen siitä miten myyjän agenda vaikuttaa kasvuyrityksen yritysostossa. Lopuksi löydettyjen tulosten pohjalta annetaan suosituksia tuleville kasvuyrittäjille ja mahdollisille yritysten ostajille.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Snellman, Janne
Keywords
acquisition, yritysosto, entrepreneur, yrittäjyys, start-up, kasvuyritys, seller, myyjä
Other note
Citation