Design as a strategic asset – how do Finnish design-intensive companies harness design in business?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
International Design Business Management
Language
en
Pages
9+92
Series
Abstract
Both academic literature and the business world have acknowledged the power of design in business. Design revolves around transforming existing conditions into desired outcomes, a fundamental concept central to business strategy. Nevertheless, design and strategy remain two distinct disciplines with notable gaps in theory and practice. While strategy is rooted in economic and organisational principles, design, with its user-centric focus, emphasises empathy and iterative problem-solving. These differences often translate into variations in how problems are identified, defined, and approached. While there is a general agreement that design impacts business positively, knowledge of its strategic integration within business is limited. Thus, the use of design is often restricted to operational issues, hindering the strategic value it could provide. This thesis investigates the principles and practices that enable design to become a strategic asset for an organisation. The empirical part of the study involves seven semi-structured interviews with industry professionals, complemented by various archival materials. The emphasis is on Finnish organisations that have successfully integrated design into their daily operations and aligned it with their broader strategic objectives. The study uncovers six key principles underpinning design integration as a strategic asset: top management support, cross-functional collaboration, design awareness throughout the organisation, customer-centricity, internal capabilities and resources for design success, and continuous measuring. Concrete examples of practices associated with these principles and their perceived implications demystify the strategic use of design in business. Despite growth in design maturity, the findings also reveal challenges in utilising design at the strategic level. The application of design in strategy formulation remains a developing practice. Nevertheless, the identified principles and practices serve as guiding factors for organisations seeking to harness design strategically. This thesis contributes to understanding design's strategic role in business by adopting a practice-based approach, offering practical insights from the field. The findings underscore that successful integration of design requires acknowledging its strategic role and seamlessly integrating it into organisational culture and operations. Additionally, the study delves into the perceived implications of the identified practices, shedding light on the underlying reasons and benefits they can bring to organisations.

Niin akateeminen kirjallisuus kuin yritysmaailma ovat tunnustaneet muotoilun merkityksen liiketoiminnassa. Muotoilulla pyritään muokkaamaan olemassa olevia olosuhteita halutunlaiseksi, mikä on keskeistä myös liiketoimintastrategiassa. Muotoilu ja strategia ovat kuitenkin kaksi erillistä tieteenalaa, joiden teoriassa ja käytännöissä on huomattavia eroja. Strategia nojaa taloudellisiin ja organisatorisiin periaatteisiin, kun taas muotoilu korostaa käyttäjälähtöisyyttä, empatiaa ja iteratiivista ongelmanratkaisua. Nämä eroavaisuudet johtavat usein eroihin siinä, miten ongelmia tunnistetaan, määritellään ja lähestytään. Vaikka muotoilun myönteinen vaikutus liiketoimintaan on laajasti tunnustettu, sen strategisesta integroimisesta liiketoimintaan on vielä vähän tietoa. Muotoilun hyödyntäminen rajoittuukin edelleen usein operatiivisiin kysymyksiin, estäen sen strategisen arvon hyödyntämisen. Tämä tutkielma perehtyy periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden avulla muotoilusta voi tulla yrityksen strateginen voimavara. Tutkimuksen empiirinen osa käsittää seitsemän puolistrukturoitua haastattelua alan ammattilaisten kanssa, joita täydennetään arkistomateriaaleilla. Tutkimus keskittyy suomalaisiin yrityksiin, jotka ovat onnistuneesti integroineet muotoilun osaksi päivittäistä toimintaansa ja sovittaneet sen laajempiin strategisiin tavoitteisiinsa. Tutkimuksen tulokset esittelevät kuusi keskeistä periaatetta, jotka mahdollistavat muotoilun strategisen hyödyntämisen: ylimmän johdon tuki, monialainen yhteistyö, asiakaskeskeisyys, muotoilutietoisuus koko organisaatiossa, sisäiset valmiudet ja resurssit muotoilun tukemiseksi sekä jatkuva mittaaminen. Tutkielma tarjoaa konkreettisia esimerkkejä näihin periaatteisiin liittyvistä käytännöistä ja niiden havaituista vaikutuksista. Näin ollen tulokset selventävät muotoilun strategista hyödyntämistä liiketoiminnassa. Muotoilukypsyydestä huolimatta, yrityksissä havaittiin myös haasteita muotoilun hyödyntämisessä strategisella tasolla. Muotoilun käyttäminen strategiatyössä on edelleen kehittyvä toimintatapa. Tunnistetut periaatteet ja käytännöt toimivat kuitenkin esimerkkinä yrityksille, jotka pyrkivät hyödyntämään muotoilua strategisesti. Tutkielman käytäntölähteinen tarkastelutapa syventää ymmärrystä muotoilun strategisesta roolista ja tarjoaa esimerkkejä alalta. Tulokset korostavat erityisesti, että menestyksekäs muotoilun integrointi edellyttää sen strategisen roolin tunnustamista ja muotoilun saumatonta sulauttamista yrityksen kulttuuriin ja toimintoihin. Tämän lisäksi tutkimus syventyy tunnistettujen käytäntöjen koettuihin vaikutuksiin, valaisten niiden taustalla olevia syitä ja hyötyjä, joita ne voivat tuoda yrityksille.
Description
Thesis advisor
Turunen, Taija
Keywords
strategic use of design, strategic design, strategy-as-practice, design management, design-intensive organisations, design maturity, design integration
Other note
Citation