Osallistaminen virtuaalisessa maisemassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
124 + 79
Series
Abstract
Työn tavoite on käsitellä aihetta kuinka virtuaalista maisemamallinnusta voidaan hyödyntää aluesuunnittelun osallistamisessa. Aluesuunnitteluun osallistuminen on Suomen Maankäyttö- ja Rakennuslakiin (MRL 1999/132) kirjattu asukkaiden ja asianomaisten (osallisten) oikeus. Lakiuudistus takaa osallistamismahdollisuuden jokaiselle asianomaiselle jo asioiden valmisteluvaiheessa, mikäli suunniteltava kohde vaikuttaa heidän oloihinsa tai etuihinsa, asumiseen tai työntekoon. Suunnittelualueen sidosryhmien (osallisten) osallistaminen suunnitteluun luo suunnittelukohteesta arvokasta tietoa, mikä puolestaan tekee suunnitteluratkaisuista käyttäjälähtöisempiä ottamalla huomioon sidosryhmien tarpeet. Sidosryhmien osallistaminen asiankuuluvasti ja riittävän informatiivisesti on yksi kriittisimmistä tekijöistä sille, että osalliset kokevat tulleensa kuulluksi ja pystyvät itselleen luontevalla tavalla ilmaisemaan mielipiteensä suunnittelukohteesta. Nykyisin käytetty esitysmateriaali kuitenkin aiheuttaa suunnittelijoiden ja osallisten välille kommunikaatiokatkoksen, koska suunnitelmapiirustukset, kartat, kaavapiirustukset, havainnekuvat ennalta määrätyllä näkymällä ja fyysiset pienoismallit eivät ole yhtä helposti ymmärrettäviä ja luettavia osallisille kuin mitä ne ovat suunnittelijoille ja muille asiantuntijoille. Työn tarkoitus on vastata tutkimuskysymykseen kuinka virtuaalimallinnusta voidaan hyödyntää aluesuunnittelun osallistamisessa ja kuinka sillä voidaan parantaa tilallista hahmotettavuutta. Työssä esitellään kirjallisuuskatsauksena yleispiirteisesti, mitä osallistaminen tarkoittaa, miksi se on merkittävä osa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua ja mitä aikaisemmat tutkimukset virtuaalimallinnuksen käytöstä osallistamisessa esittävät sen hyödyiksi ja ongelmakohdiksi. Kirjallisuuslähteiden avulla pureudutaan myös maisemamallinnuksen problematiikkaan ja tutustutaan maiseman määrittelyyn. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi työ käsittelee virtuaalimallinnuksen käyttöä osallistamisessa tapaustutkimuksen muodossa, jossa analysoidaan maisema-arkkitehtitoimisto Plehat Oy:n tuottaman tuotteen, Spacetimen, konseptia Uunisaaren ja Teollisuuskadunaukion maisemamallien avulla. Spacetime on Unity-pelimoottorilla rakennettu ohjelmisto, jolla voi tarkastella kolmiulotteista muuttuvaa virtuaalista mallia niin tietokoneen ruudulta (ensimmäisen persoonan pelihahmon tavoin), ortokuvanäkymästä, kuin VR-silmikoilla (eng. VR Headset) ja tarkkailla mallia eri vuodenaikojen, valo- ja sääolosuhteiden aikana. Tapaustutkimuksen kohdalla menetelminä on käytetty tekijöiden haastattelua, osallisten haastattelua (Metropolian tuottama haastattelu Teollisuuskadunaukion mallista) sekä nykytila-analyysia Uunisaaren maisemamallista. Kirjallisuuskatsauksen kuin tapaustutkimuksen tavoite on antaa yleiskuva siitä, mitä hyötyä virtuaalimallinnuksen käyttö tarjoaa osallisille sekä vastata edellä esitettyjen kysymysten lisäksi, kuinka Spacetimen konseptia voidaan kehittää osallistavan suunnittelun työkaluna. Lähdeaineiston perusteella virtuaalimallinnuksella voidaan mahdollisesti parantaa saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä osallistua (etäkäytön mahdollisuus). Virtuaalimallit auttavat osallisia hahmottamaan paremmin suunnittelukohteen kuin 2D-havaintomateriaalin ja virtuaalimallien käyttö voi pienentää kommunikaatiokatkosta osallisten ja suunnittelijoiden välillä. Lisäksi tapaustutkimus antaa viitteitä, että vuodenaikojen, valo-olosuhteiden ja kasvillisuuden koossa tapahtuvan muutoksen näkeminen virtuaalisesti saattaisi parantaa tilallista hahmotettavuutta osallisilla. Virtuaalimallien käytön suurimmaksi hyödyksi koettiin kuitenkin mahdollisuus tarkastella kohdetta haluamistaan näkymistä eli mahdollisuutta kävellä mallin sisällä vapaasti. Lisäksi opastuksella oli suuri merkitys yleiseen kokemukseen ja mallin käytettävyyteen. Teollisuuskadunaukion haastattelujen perusteella käyttäjät toivoivat, että malliin rakennettaisiin monipuolisempia kommentoinnin mahdollisuuksia, kuten suullinen kommentointi ja piirtotyökalun käyttö kirjallisen kommentoinnin tueksi. Lisäksi Spacetimen toimintojen runsaus saattoi monimutkaistaa käyttökokemusta, jolloin läsnäolevan avustajan rooli korostui. Työn löydösten perusteella virtuaalimallinnuksella on positiivinen vaikutus osallistamiseen, mutta tarkemmalle tutkimukselle olisi tarve. Nykyiset tehdyt tutkimukset eivät anna konkreettisia vastauksia sille, mitä ominaisuuksia ja millaista geometriaa virtuaalisten maisemamallien tulisi sisältää, jotta ne parantaisivat tilallista hahmotettavuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuden kokemusta. Tästä syystä työn lopussa esitetään johtopäätöksissä kyselytutkimusmenetelmiä, jotta näitä kysymyksiä pystyttäisiin tutkimaan tarkemmin ja sitä kautta edesauttamaan kommunikaatiokatkoksen vähentämisessä ja parantamaan osallisten kokemusta osallistumisesta.
Description
Supervisor
Joutsiniemi, Anssi
Thesis advisor
Lemmenlehti, Lauri
Fabritius, Henna
Keywords
maisemamallinnus, virtuaalimallinnus, aluesuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, osallistaminen, virtuaalitodellisuus (VR)
Other note
Citation