Business intelligence and reporting needs in energy industry

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorEbeling, Petri
dc.contributor.authorKarenniemi, Juha
dc.contributor.departmentInsinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorPirilä, Pekka
dc.date.accessioned2020-12-05T13:29:42Z
dc.date.available2020-12-05T13:29:42Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractTiedon määrän yleinen lisääntyminen on synnyttänyt uudenlaisia haasteita myös energia-alalla. Kilpailun tuoma muutos on monopolin poistumisen myötä lisännyt tehokkaaseen liiketoimintaan tarvittavien strategisten ja taktisten päätösten määrää sekä toisaalta myös lyhentänyt päätöksentekoon käytössä olevaa aikaa. Energia-alan yritykset joutuvat myös keräämään yhä enemmän tietoja erilaisiin viranomaisraportteihin ja tilastoihin. Tiedon määrän odotetaan kasvavan, kilpailun kiristyvän ja viranomaisraportoinnin lisääntyvän myös tulevaisuudessa. Näitä tiedonhallinta ja raportointitarpeita varten tulisi energia-alan päätöksentekijöillä olla käytettävissä: luotettavaa ja ajantasaista tietoa hyödyntävä liiketoimintatiedon hallintaan keskittynyt tietojärjestelmä, joka tukee päätöksentekoa ja helpottaa viranomaisraportointia. Tässä diplomityössä tarkoituksena oli ensin selvittää, kuinka systemaattisesti energia-alan yritykset ovat kartoittaneet omat sisäiset ja ulkoiset raportointitarpeensa ja ovatko yritykset käynnistämässä uusia hankkeita lähitulevaisuudessa koskien liiketoimintatiedon hallintaa ja raportointia. Työn tavoitteena on vastata tähän mahdolliseen raportointitarpeeseen hahmottamalla suunnitelma yhtenäisen raportointijärjestelmän toteuttamiseksi, josta saataisiin automaattisesti lähtötietoina erilaisiin raportteihin yhtenäistä ja luotettavaa tietoa. Raportointijärjestelmän suunnittelussa pyrittiin tuomaan esille erityispiirteitä, jotka liittyvät liiketoimintatiedon hallintaprojekteihin Diplomityössä arvioidaan BI järjestelmän tuomaa lisäarvoa sähkön myyntiyhtiön ja sähköverkon haltijan näkökulmasta. Tämän diplomityön osana toteutettiin Internet-kyselytutkimus. Tutkimus tehtiin Suomessa ja Ruotsissa toimiville energia-alan yrityksille. Tuloksista tehdään johtopäätöksiä energia-alalla vallitsevista liiketoimintatiedon hallinnan ja raportoinnin kehitysnäkymistä sekä trendeistä. Raportointijärjestelmän suunnittelussa on käytetty apuna kirjallisuutta sekä liiketoimintatiedon hallinnan alan lehtiartikkeleita. Tätä suunnitelmaa sovelletaan suomalaiseen energiayhtiöön. BI järjestelmän tuomaa hyötyä arvioidaan ja pohditaan, millä reunaehdoilla se on kokonaisuudessaan kannattava. Tähän työhön liittyvässä Internet-tutkimuksessa kävi ilmi, että BI -ratkaisuille on kysyntää ja energia-alan lisääntyvä tieto halutaan ottaa hyötykäyttöön. Toisaalta työn aikana tehdyt case tutkimukset osoittivat, että järjestelmien määrittelyt, tekniset ratkaisut ja lopullinen toteutus vaativat merkittäviä panostuksia. Yksityiskohtainen toteutus eroaa jokaisessa organisaatiossa, riippuen: millaista tietoa tarvitaan, mikä on tiedon laatu, miten tietoa halutaan analysoida ja mikä on käytössä oleva budjetti BI järjestelmän toteuttamiseksi. Energiayhtiöiden tulisi ottaa huomioon omat BI tarpeensa sekä strategisessa päätöksenteossaan että myös investointi- ja resurssibudjeteissaan, jotta saavutettavissa olevat edut ja hyödyt saataisiin ajoissa ja riittävässä laajuudessa yritysten hyötykäyttöön.fi
dc.format.extent101
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95345
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554179
dc.language.isofien
dc.programme.majorEnergiatalous ja voimalaitostekniikkafi
dc.programme.mcodeEne-59fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordbusiness intelligenceen
dc.subject.keywordliiketoimintatiedon hallintafi
dc.subject.keyworddata warehouseen
dc.subject.keywordtietovarastofi
dc.subject.keywordbusiness reportingen
dc.subject.keywordliiketoiminnan raportointifi
dc.subject.keywordbalanced score carden
dc.subject.keywordtasapainotettu mittaristofi
dc.subject.keywordKPI indicatoren
dc.subject.keywordKPI indikaattorifi
dc.subject.keywordstrategic decision makingen
dc.subject.keywordstrateginen päätöksentekofi
dc.subject.keyworddata miningen
dc.subject.keywordtiedonlouhintafi
dc.subject.keywordOLAPen
dc.subject.keywordOLAPfi
dc.titleBusiness intelligence and reporting needs in energy industryen
dc.titleBusiness intelligence- ja raportointitarpeet energia-alallafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_12185
local.aalto.idinssi35388
local.aalto.openaccessno
Files