Business intelligence- ja raportointitarpeet energia-alalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Tiedon määrän yleinen lisääntyminen on synnyttänyt uudenlaisia haasteita myös energia-alalla. Kilpailun tuoma muutos on monopolin poistumisen myötä lisännyt tehokkaaseen liiketoimintaan tarvittavien strategisten ja taktisten päätösten määrää sekä toisaalta myös lyhentänyt päätöksentekoon käytössä olevaa aikaa. Energia-alan yritykset joutuvat myös keräämään yhä enemmän tietoja erilaisiin viranomaisraportteihin ja tilastoihin. Tiedon määrän odotetaan kasvavan, kilpailun kiristyvän ja viranomaisraportoinnin lisääntyvän myös tulevaisuudessa. Näitä tiedonhallinta ja raportointitarpeita varten tulisi energia-alan päätöksentekijöillä olla käytettävissä: luotettavaa ja ajantasaista tietoa hyödyntävä liiketoimintatiedon hallintaan keskittynyt tietojärjestelmä, joka tukee päätöksentekoa ja helpottaa viranomaisraportointia. Tässä diplomityössä tarkoituksena oli ensin selvittää, kuinka systemaattisesti energia-alan yritykset ovat kartoittaneet omat sisäiset ja ulkoiset raportointitarpeensa ja ovatko yritykset käynnistämässä uusia hankkeita lähitulevaisuudessa koskien liiketoimintatiedon hallintaa ja raportointia. Työn tavoitteena on vastata tähän mahdolliseen raportointitarpeeseen hahmottamalla suunnitelma yhtenäisen raportointijärjestelmän toteuttamiseksi, josta saataisiin automaattisesti lähtötietoina erilaisiin raportteihin yhtenäistä ja luotettavaa tietoa. Raportointijärjestelmän suunnittelussa pyrittiin tuomaan esille erityispiirteitä, jotka liittyvät liiketoimintatiedon hallintaprojekteihin Diplomityössä arvioidaan BI järjestelmän tuomaa lisäarvoa sähkön myyntiyhtiön ja sähköverkon haltijan näkökulmasta. Tämän diplomityön osana toteutettiin Internet-kyselytutkimus. Tutkimus tehtiin Suomessa ja Ruotsissa toimiville energia-alan yrityksille. Tuloksista tehdään johtopäätöksiä energia-alalla vallitsevista liiketoimintatiedon hallinnan ja raportoinnin kehitysnäkymistä sekä trendeistä. Raportointijärjestelmän suunnittelussa on käytetty apuna kirjallisuutta sekä liiketoimintatiedon hallinnan alan lehtiartikkeleita. Tätä suunnitelmaa sovelletaan suomalaiseen energiayhtiöön. BI järjestelmän tuomaa hyötyä arvioidaan ja pohditaan, millä reunaehdoilla se on kokonaisuudessaan kannattava. Tähän työhön liittyvässä Internet-tutkimuksessa kävi ilmi, että BI -ratkaisuille on kysyntää ja energia-alan lisääntyvä tieto halutaan ottaa hyötykäyttöön. Toisaalta työn aikana tehdyt case tutkimukset osoittivat, että järjestelmien määrittelyt, tekniset ratkaisut ja lopullinen toteutus vaativat merkittäviä panostuksia. Yksityiskohtainen toteutus eroaa jokaisessa organisaatiossa, riippuen: millaista tietoa tarvitaan, mikä on tiedon laatu, miten tietoa halutaan analysoida ja mikä on käytössä oleva budjetti BI järjestelmän toteuttamiseksi. Energiayhtiöiden tulisi ottaa huomioon omat BI tarpeensa sekä strategisessa päätöksenteossaan että myös investointi- ja resurssibudjeteissaan, jotta saavutettavissa olevat edut ja hyödyt saataisiin ajoissa ja riittävässä laajuudessa yritysten hyötykäyttöön.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Ebeling, Petri
Keywords
business intelligence, liiketoimintatiedon hallinta, data warehouse, tietovarasto, business reporting, liiketoiminnan raportointi, balanced score card, tasapainotettu mittaristo, KPI indicator, KPI indikaattori, strategic decision making, strateginen päätöksenteko, data mining, tiedonlouhinta, OLAP, OLAP
Other note
Citation