Applying 3D Virtual Worlds to Higher Education

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Master's thesis
Date
2009
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
110 + [5]
Series
Abstract
Kiinnostus 3D-virtuaalimaailmoja kohtaan on kasvanut jatkuvasti. Maailmoja on satoja ja niitä syntyy jatkuvasti lisää. Myös maailmojen käyttötarkoitukset kehittyvät. 3D-virtuaalimaailmojen opetuskäytön kokemuksista on raportoitu paljon, mutta niitä käyttävän kurssin tuotantoprosessi on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa etsittiin tärkeitä teemoja tätä prosessia ajatellen perustuen 3D-virtuaalimaailmoja käyttäneiden opettajien kokemuksiin. Tuloksena esitettiin tuotantoprosessin malli kurssille, jolla hyödynnetään 3D-virtuaalimaailmoja. Kirjallisuusanalyysiä käytettiin etsiessä raportoituja etuja ja ongelmia 3D-virtuaalimaailmojen käytössä opetuksessa. Raportoidut edut sisälsivät toimimisen riskittömässä ympäristössä, yhteistyön ja viestinnän tehostumisen, kasvaneen sitoutumisen, vaihtoehtoisen tilan tarjoamisen toiminnalle sekä vaikean sisällön visualisoinnin. Raportoituja ongelmia olivat vaikeus löytää opetuksellista lisäarvoa tuottavat käyttötavat, kehon kielen puuttuminen, teknologiset ongelmat, kulut, käyttäytymiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat, standardien puute sekä käyttäjien sopeutumisen vaikeudet. Lisäksi virtuaalimaailma Second Lifessä toimivien opettajien yhteisön viestintää analysoitiin. Analyysin pohjalta eriteltiin tärkeitä teemoja, joita olisi syytä huomioida tuotantoprosessissa. Löydettyjä teemoja olivat mm. virtuaaliyhteisön tuen merkitys, tekniset ongelmat sekä valmiiden resurssien hyödyntäminen. Käyttäen pohjana olemassa olevia tuotantoprosesseja kursseille, luotiin prosessi ottaen huomioon virtuaalimaailmojen asettamat erityisvaatimukset sekä viestintäanalyysissä löydetyt keskeiset teemat. Luotu malli tuotantoprosessista kuvaa kurssin ympäristön, prosessin eri vaiheet ja tarvittavat roolit. Lisäksi se antaa ideoita luoviin ratkaisuihin ja neuvoja ongelmien välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää lähtökohtana tai tarkistuslistana virtuaalimaailmoja käyttävän kurssin tuottamisessa. Uuden teknologian tuominen opetukseen asettaa vaatimuksia myös organisaatiolle, kuten vaatimukset IT-infrastruktuurille, koulutuksen suunnittelulle, opetukselle, joustavuudelle, uudenlaiselle asiakaspalvelunäkemykselle sekä organisaation oppimiselle. Lopuksi käsiteltiin virtuaalimaailmojen käytön strategista tasoa yliopistossa ja käytännön merkityksiä.

Increasing interest in 3D virtual worlds has lead to the creation of hundreds of such environments and to an expansion in the scale of their application. A considerable amount of research has focused on reporting experiences of using virtual worlds in education. However, less attention has been paid to the production process of a course that utilizes 3D virtual worlds. The aim of this research was to identify important themes related to such production process based on experiences of educators that have used virtual worlds. A process model for producing a course utilizing 3D virtual worlds was created as a product of this research. Literature review was conducted to find advantages and problems related to virtual world usage in education. Reported advantages included conducting activities in a risk-free environment, enchanting collaboration and communication, increasing engagement, enabling an alternative space for instruction and tasks, and the visualization of difficult content. Respectively, reported problems included the difficulty to find appropriate value-added educational applications; the inability to read "natural" physical cues; technological issues; costs; behavioural, health and safety issues; the lack of standards; and user adoption problems. The electronic mailing list of a Second Life educator community was analyzed for focus themes that should have an impact on the production process. Found themes included the importance of virtual community support, technical problems, and using ready-made resources. Based on existing models of course production process, one was created taking into consideration issues specific for virtual worlds and found focus themes from the community analysis. The model describes the environment, different phases, roles, provides ideas for creativity, and advices to avoid problems. It can be used as a starting point for or as a checklist in planning and producing a university course. With a few modifications, the process model can be used in other environments as well. The introduction of new technology to teaching states new requirements for the organization, such as requirements for IT infrastructure, education planning, teaching, flexibility, new customer service view, and organizational learning. The strategic level view and practical implications were considered in the discussion section.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Keywords
virtuaalimaailmat, Second Life, opetus, virtual worlds, Second Life, education
Other note
Citation