Keravan JHS-184-standardin mukaiset E4-luokan tihennysmittaukset ja niiden jälkilaskenta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Geodesia
Mcode
M3005
Degree programme
Master’s Programme in Geoinformatics (GIS)
Language
fi
Pages
53 + 13
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee Aaltoyliopiston opiskelijoiden vuonna 2013 kurssityönä, Keravan Kaupungin tilauksesta, mittamaa E4-luokan EUREF-FIN-kiintopisteverkon tihennystä, sekä mittaushavaintojen jälkikäsittelyä E4-luokkaan hyväksyttäväksi kiintopisteverkoksi. EUREF-FIN on Yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio Suomen alueella. Mittausten suunnittelussa ja havaintojen jälkikäsittelyssä, noudatettiin joulukuussa 2012 julkaistua julkisen hallinnon suositusta JHS184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä. E4-luokan kiintopisteitä määritettäessä mittaukset on aina suoritettava GNSS-laitteilla. Työn teoriaosuudessa esitellään kirjallisuuslähteisiin vedoten satelliittipaikannuksen perusteet, EUREF-FIN-koordinaatisto, sekä tasoituslaskennan perusteet GNSS-paikannuksen tapauksessa. GNSS-paikannuksen ja tasoituslaskennan käsittelyssä, keskitytään staattiseen relatiiviseen GNSS-paikannukseen, joka toimi mittausmenetelmänä kiintopisteverkon tihennyksessä. Työn käytännön osuuden muodostavat, kiintopisteverkon mittausten suunnittelutyön esittely, mittaustyön kuvaus, sekä havaintoaineiston jälkikäsittely. JHS184 suosituksen vaikutus mittaustyön eri vaiheiden suunnitteluun näkyy tässä diplomityössä korostetusti. Jälkilaskennalla kiintopisteverkon pisteille saadut koordinaatit annetaan työn lopussa. Käytännön jälkilaskentatyön tuloksena saatujen E4-luokan EUREF-FIN-koordinaattien tarkkuutta ja luotettavuutta käsitellään työn luvussa tulokset ja niiden arviointi.

This Master’s thesis deals with measurements of the class E4 EUREF-FIN point network densification made by Aalto University's students in 2013, as a course work at Kerava City. The post-processing work of the observations is also dealt with. EUREF-FIN is the national datum of the European ETRS89 system in Finland. Planning and observing of the measurements and the post-processing of observations, follow the public administrations recommendations of the release JHS184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä, which was released in December 2012. When determining E4 grade points, measurements must always be performed with GNSS devices. The theoretical part of the thesis consists of theories of the satellite positioning, the EUREF-FIN coordinate system and the basics of adjustment calculations of GNSS positioning. GNSS positioning and adjustment calculus, focus on static relative GNSS positioning, which served as a measurement method during the E4 class point grid observations. The practical part of the thesis presents the planning work of the grid design and measurement campaign, the description of the measurement work and the post-processing of the observations. The impact of the JHS184 recommendation on the designing, measuring and post-processing is reflected in various stages of this thesis. Coordinates for the new points of the E4 grid will be pre-sented at the end of the work. The accuracy and reliability of the E4 class EUREF-FIN coordinates obtained as a result of the post-processing are discussed in the chapter Tulokset ja niiden arviointi.
Description
Supervisor
Vermeer, Martin
Thesis advisor
Örn, Ossi
Keywords
EUREF-FIN, GNSS, kiintopistemittaus, JHS184, Kerava
Other note
Citation