High Capacity Transport -ajoneuvoyhdistelmien vaikutukset liikennevirtaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
134
Series
Abstract
High Capacity Transport- eli HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmiä, joiden pituus ja/tai massa ovat tavallista suurempia, mutta joita ei luokitella erikois-kuljetusajoneuvoiksi. Suurempien mittojen ja massojen avulla pyritään alentamaan kuljetusten kustannuksia ja päästöjä. Suomessa ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu kokonaismassa on valtioneuvoston asetuksen 407/2013 mukaisesti 76 tonnia, maksimileveys 2,6 metriä, maksimikorkeus 4,4 metriä ja maksimipituus 25,25 metriä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi myöntää määräaikaisia poikkeuslupia yli 25,25 metriä pitkillä ja/tai yli 76 tonnia painavilla HCT-ajoneuvoyhdistelmillä liikennöintiin. HCT-ajoneuvoyhdistelmien soveltuvuutta ja potentiaalia osana suomalaista kuljetusjärjestelmää selvitetään lukuisin tutkimuksin. Tämä diplomityö on osa tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia vaikutuksia HCT-ajoneuvoyhdistelmillä on liikennevirtaan ja liikenteen sujuvuuteen normaalikokoisiin ajoneuvoyhdistelmiin verrattuna. Erityisesti tutkitaan ohituksia, jonoutumista sekä eroja ajoneuvoyhdistelmien käyttäytymisessä. Työtä varten Inarin ja Rovaniemen välillä liikennöivään, 33 metriä pitkään ja enintään 104-tonnia painavaan puutavara-ajoneuvoyhdistelmään kiinnitettiin kolme videokameraa sekä GPS-paikannin. Vastaava laitteisto kiinnitettiin myös samalla reitillä liikennöivään 25 metriä pitkään ja enintään 76 tonnia painavaan verrokkiyhdistelmään. Kerättyä aineistoa analysoimalla voitiin tutkia eroja ajoneuvoyhdistelmien välillä. Ohituskäyttäytymiseen liittyvät erot ajoneuvoyhdistelmien välillä havaittiin pieniksi. HCT-yhdistelmän ohittaminen kesti hieman verrokkiyhdistelmän ohittamista kauemmin. Lisäksi HCT-yhdistelmän ohittajat vaativat hieman pidempiä aikavälejä vastaantulevassa liikenteessä suorittaakseen ohituksen. Ohitusturvallisuudessa ei havaittu merkittävää eroa ajoneuvoyhdistelmien välillä. Jonoutumiseen liittyen havaittiin, että keskimääräinen jononpituus HCT-yhdistelmän takana oli hieman suurempi kuin verrokkiyhdistelmän takana. Lisäksi HCT-ajoneuvoyhdistelmän perässä oltiin valmiita ajamaan pitempiä matkoja suorittamatta ohitusta. Ajoneuvoyhdistelmien käyttäytymiseen liittyen havaittiin, että HCT-ajoneuvoyhdistelmän nopeudet olivat hieman verrokkiyhdistelmän nopeuksia alhaisempia. Lisäksi tavallista suurempi ajoneuvoyhdistelmä vaati liittymissä ja kiertoliittymissä verrokkiyhdistelmää enemmän tilaa, mutta mahtui kuitenkin liikennöimään reitin liittymissä ilman merkittäviä ongelmia.

High Capacity Transport (HCT) vehicle combinations are longer and/or heavier than regular vehicle combinations. However, special transport vehicle combinations are not categorised as HCT vehicles. The purpose of increasing the length and mass of vehicle combinations is to decrease the transportation costs and emissions. According to the current regulations in Finland, the maximum mass of a vehicle combination is 76 tonnes, the maximum width is 2,6 meters, the maximum height is 4,4 meters and the maximum length is 25,25 meters. The Finnish Transport Safety Agency Trafi can give special permits for companies to use HCT vehicles on designated routes. Several ongoing research projects investigate the feasibility and potential of HCT vehicle combinations in the Finnish transportation system. This master’s thesis is a part of a larger research project, which aims to find out how HCT vehicles affect the traffic flow in comparison to normal sized vehicle combinations. The focus of the research project is on overtaking behaviour, platoon formation and the dynamic behaviour of heavy vehicle combinations. The data used in this master’s thesis was gathered by attaching three video cameras and a GPS tracker into a 33-meter-long and 104-tonne-heavy HCT vehicle that operates between Inari and Rovaniemi. For comparison, identical instrumentation was also installed into a 25-meter-long and 76-tonne-heavy vehicle combination operating on the same route. Differences between the vehicle combinations were investigated by analysing the gathered material. When it comes to overtaking behaviour, differences between the vehicle combinations were found to be relatively small. Overtaking the HCT vehicle took a slightly longer time than overtaking the comparison vehicle combination. The overtakers of the HCT vehicle also required slightly longer gaps in the opposing traffic stream in order to overtake. Significant differences in overtaking safety were not observed. Considering platoon formation it was found that the mean queue length behind the HCT vehicle was slightly larger than behind the comparison vehicle combination. When it comes to the dynamic behaviour of the researched vehicles, it was observed that the mean velocity of the HCT vehicle was lower than that of the comparison vehicle. The HCT vehicle also required more space in roundabouts and inter-sections than the comparison vehicle combination. However, the HCT vehicle was able to operate on roundabouts and intersections without major problems.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Enberg, Åsa
Lumikoivu, Aapo
Keywords
raskas liikenne, ajoneuvoyhdistelmät, HCT-ajoneuvot, liikennevirta, ohittaminen, jonoutuminen
Other note
Citation