Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Suomeen on tavoitteena integroida huomattava määrä tuulivoimaa joka voi aiheuttaa ongelmia sähköverkon taajuuden ylläpidolle, koska tuulivoiman tuotantoennusteet ovat epätarkkoja ja ne lisäävät sähköverkon epätasapainotilanteita. Epätasapainotilanteet korjataan tasehallinnassa, jossa virheellisistä tuotantoennusteista peritään korkeat tasehallintamaksut. Nämä maksut saattavat heikentää tuulivoiman kannattavuutta. Tämän vuoksi on perusteltua tutkia tasesähkön hinnoittelumalleja ja etsiä hinnoittelumalli, joka olisi kokonaisuuden kannalta oikeudenmukainen kaikille tasehallinnan sidosryhmille. Pohjoismaisten järjestelmävastaavien yhteistyöorganisaatio Nordel on tehnyt kaksi ehdotusta uudeksi tasesähkön hinnoittelumalliksi, mutta ehdotettuja malleja ei ole suunniteltu tuulivoiman tuottajien tarpeisiin, kuten ei nykyistäkään mallia. Työssä esitetään ja tutkitaan hinnoittelumalleja, jotka huomioivat tuulivoiman tarpeita. Tuulivoimalle sopivan tasesähkön hinnoittelumallin tärkeimpänä kriteerinä pidetään mallin tuulivoimalle aiheuttamien kustannusten vastaavuutta tuulivoiman määrän aiheuttamiin kustannuksiin sähköjärjestelmälle. Tutkimuksessa käsitellään myös tuulivoiman tuottajien mahdollisuuksia pienentää tasesähkön käyttöä eri keinoin. Tärkeimmät keinot ovat: tarkempi tuulen nopeuden ennustaminen sekä virheiden korjaaminen käymällä korjauskauppaa ennen sähkön toimitustuntia. Tärkeimpänä lopputuloksena tutkimuksessa esitetään eri tuulivoiman määrien aiheuttamat kustannukset järjestelmävastaavalle sähköverkon tasapainon korjaamisesta. Näitä kustannuksia verrataan eri tasesähkön hinnoittelumallien aiheuttamiin kustannuksiin tuulivoimalle. Vertailun perusteella suositellaan oikeudenmukaisinta hinnoittelumallia tuulivoiman tuottajille.

Finland has goal to integrate significant amount of wind power into power system. That might be problematic for maintenance of electricity network because wind power production predictions are inaccurate. For this reason electricity network imbalances increase. Imbalances are fixed in balance management where costs of electricity are high. The costs may even turn down profitability of wind power. Because of this it is reasonable to investigate balance management pricing models and find pricing model which could be equitable for all stakeholders of balance management. Nordel which is cooperation organization between Nordic System Operators has made two suggestions of new balance management pricing model, but those models are not planned for wind power nor existing model. This work brings out pricing models which takes into account needs of wind power. The most important criteria for pricing model in this work is correspondence between costs caused by pricing model for wind power producers and costs caused for electricity system because of large scale integration of wind power. In this work there is an investigation how wind power producer can reduce need of regulating power. Most important ways are: making more accurate wind speed predictions and reparating prediction errors by trading before delivery hour. The most important result of the investigation is costs caused by wind power for system operator. Costs are caused because of repairing imbalances of electricity network. These costs are compared to costs for wind power producers caused by different balance management pricing models. On the grounds of comparation there is a recommendation of equitable pricing model for wind power producers.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Keywords
tasehallinta, tuulivoima, tasesähkön hinnoittelumallit, balance management, balance management pricing models, wind power
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-100506