Turvallisuustekijöiden huomioonottaminen öljynjalostuksen sijoitussuunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 101 s. + liitt. 37
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli kehittää sijoitussuunnitteluun systemaattinen analyysimenetelmä turvallisuustekijöiden huomioonottamiseksi. Menetelmän avulla pystytään ottamaan huomioon turvallisuustekijät ajallaan sijoitussuunnitteluprosessin aikana ja vähentämään tai pienentämään tunnistettuja riskejä. Menetelmä on kehitetty lähinnä öljynjalostukseen soveltuvaksi. Tulipalot, räjähdykset ja myrkylliset aineet ovat yleisimpiä riskitekijöitä öljynjalostuksessa. Sijoitussuunnittelun avulla pystytään vähentämään kyseisten riskien seurauksia ja hallitsemaan niitä. Turvallisuus on tärkein yksittäinen tekijä sijoitussuunnittelussa. Sijoituspaikan ja layoutin suunnittelussa on pyrittävä tasapainoon turvallisuuden, kustannuksien, huolettavuuden ja käytettävyyden välillä. Työn kirjallisuusosassa kerättiin suuri määrä tietoa turvallisuustekijöistä sijoittelusta sekä yleisemmistä riskeistä öljynjalostuksessa. Kirjallisuudesta myös löydettiin sijoitteluun liittyviä riskianalyysimenetelmiä, jotka olivat yleisemmällä tasolla kuin työssä kehitetty analyysimenetelmä. Diplomityössä kehitetty analyysimenetelmä perustuu kirjallisuusosassa etsittyihin tietoihin. Kehitetyssä analyysimenetelmässä tarkistetaan layoutista ja 3D-malleista laitoksen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Menetelmä on tarkistuslistatyyppinen analyysi laitesijoitukseen. Tarkastettavia asioita ovat yksikön, laitteiden, vesitykkien, palopostien, hätäpoistumisteiden yms. sijoittelu. Menetelmän avulla voidaan ottaa huomioon helpommin ja systemaattisemmin turvallisuustekijät aikaisemmassa vaiheessa suunnitteluprosessia. Kustannuksista saadaan tarkempi arvio aikaisemmassa vaiheessa, koska tiedetään mahdollisten turvajärjestelmien tarve. Lisäksi suunnittelutyöhön saadaan selvät ohjeet ja vaatimukset turvallisuuden osalta. Menetelmää testattiin suunnitteilla oleviin dieselin valmistusyksikköön ja bensiinikomponenttiyksikköön. Menetelmää testattaessa havaittiin, että tulipaloriskikartoitus on tehtävä ennen tässä työssä kehitettyä sijoitusanalyysimenetelmää. Vesitykkien ja palopostien sekä hätäpoistumisteiden sijoittelua pystyttiin menetelmän avulla tarkastelemaan systemaattisemmin ja niitä lisättiin molempiin tarkasteltuihin yksiköihin. Johtopäätöksenä voidaan myös todeta, että samankaltaiset hiilivetyprosessit tulee sijoittaa samalle alueelle. Tällöin on taloudellisesti mahdollista saada riskialttiille yksikölle suurempi suoja keskittämällä turvajärjestelmät tälle alueelle. Toisaalta voidaan sallia pienemmän riskin yksikölle alhaisempi suojaustaso ja näin säästää kustannuksissa. Etäisyyksiä tulee kasvattaa laitteiden välillä, silloin kun se lisää turvallisuutta. Jos laitteiden väliset etäisyydet eivät ole riittävät, tulee sama turvallisuustaso saavuttaa turvajärjestelmillä.
Description
Supervisor
Hurme, Markku
Thesis advisor
Kavonius-Hietanen, Kirsi
Sipiläinen, Hannes
Keywords
Other note
Citation