Master Planning in Tanzania Mainland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
Series
Abstract
Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena manner-Tansanian kaupunkisuunnittelusta tutkimuksen painopisteen ollessa yleiskaavatasolla. Tansanian kaupunkisuunnittelujärjestelmän roolia ja toimivuutta kaupunkien kehityksen tukemisessa, epävirallisen asutuksen ehkäisemisessä ja kaupunkisuunnittelun yleisten tavoitteiden (tasapuolisuus, tehokkuus, ekologisuus) saavuttamisessa tarkastellaan kaupunkisuunnittelijan näkökulmasta. Tansanian kaupunkisuunnittelun taustoja valaistaan esittelemällä maan kaupungistumista, epävirallista asutusta, kaupunkipolitiikkaa sekä maanomistus- ja kaupunkisuunnittelujärjestelmä. Tansanian yleiskaavoituksen historiaa ja luonteenomaisia piirteitä tutkitaan, monenkirjavat suunnittelun ongelmat tuodaan esiin ja lopuksi vaihtoehtoisia lähestymistapoja fyysiseen kaupunkisuunnitteluun pohditaan. Tutkimusaineiston perusteella Tansanian kaupunkisuunnittelujärjestelmä ei näytä toimivan. Brittiläistä kolonialistista perua olevana se perustuu tarpeettoman monimutkaisiin, teknokraattisiin ja jäykkiin prosesseihin, jotka eivät sovi nopeasti kaupungistuvaan Tansaniaan. Liian keskitetyn ja byrokraattisen suunnittelun takia kaavat (jotka ovat täynnä länsimaisia suunnittelumalleja ja -standardeja, epärealismia ja ideaalisia, mutta kannattamattomia ehdotuksia) ovat valmiina vielä enemmän vanhentuneita kuin jo pelkästään pitkän suunnitteluprosessin ja päivitetyn maastotiedon puutteen johdosta. Paikallisviranomaisten puolestaan on mahdotonta selvitä niiden vastuulle annetuista kaavojen toteuttamiseen liittyvistä rakentamis- ja ylläpitotehtävistä, koska resursseja näiden suorittamiseen pidätetään kaikkea suunnittelua valvovassa keskushallinnossa. Tansanian spontaanisti kasvavat kaupungit maanhallintakaaoksineen ovatkin yhä enenevässä määrin muuttumassa tehottomiksi, epäterveellisiksi ja epätasa-arvoisiksi elinympäristöiksi. Pääseminen kohti realistisempaa ja kestävämpää kaupunkisuunnittelua vaatii monia parannuksia, joista vähäisimpiä eivät ole suunnittelun ja taloudellisen vastuun siirtäminen keskushallinnolta paikallistasolle, nykyistä joustavampien, nopeampien ja yksinkertaisempien suunnittelumenetelmien kehittäminen sekä entistä koordinoidumpaan ja osallistuvampaan suunnitteluun siirtyminen. Paikallisten olosuhteiden ja vaatimusten lisäksi suunnitelmien täytyy huomioida myös toteuttamisen rajoitukset ja käytettävissä olevat resurssit - jos fyysisen suunnittelun ylipäänsä on tarkoitettu auttavan Tansanian yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamista.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Keywords
land use planning, master planning, Tanzania, Third World, urban planning, maankäytön suunnittelu, kaupunkisuunnittelu, yleiskaavoitus
Other note
Citation