Solid oxide fuel cell -tyyppisen 250 kilowatin voimalaitosyksikön automaatiokonsepti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Työssä esitellään Solid Oxide Fuel Cell-tyyppisen polttokennoyksikön kaupallisesti toteutettavissa oleva automaatiokonsepti. Työn kohteena on 250 kilowatin voimalaitosyksikkö. Työssä kartoitetaan uusia automaatioratkaisuja riittävän alhaisen kustannustason saavuttamiseksi ajatellen polttokennoyksikön tuotteistusta. Työssä kuvataan polttokennoyksikön toimintaympäristöä ja automaatiotekniikkaa toteutussuunnittelijoita varten. Työ jakaantuu yleiseen osuuteen polttokennoista ja polttokennoyksiköistä, vaatimusten kartoitukseen, ratkaisutekniikoiden esittelyyn sekä ehdotukseen polttokennoyksikön automaatiosta eli automaatiokonseptiin. Työn pääpaino on kokonaiskonseptissa eikä yksityiskohdissa, koska polttokennoyksiköt kehittyvät jatkuvasti eikä todellista yksikköä, johon automaation olisi voinut suunnitella, ole vielä olemassa. Työn tuloksena laadittiin vaatimusmäärittely polttokennoyksikölle, joka voi toimia pohjana jatkotarkasteluille siitä miten yksikköä voidaan käyttää, kartoitettiin automaation uusia tekniikoita, joita voidaan käyttää hyödyksi yksikön jatkosuunnittelussa, sekä luotiin automaatiokonsepti, joka antaa ideoita varsinaiseen toteutussuunnitteluun.
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Thesis advisor
Harmo, Panu
Keywords
SOFC, SOFC, fuel cell, polttokenno, fuel cell unit, polttokennoyksikkö, control system, automaatiojärjestelmä, requirement specification, vaatimusmäärittely, system description, järjestelmäkuvaus
Other note
Citation