Annual efficiency of indirect heat recovery system

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
69 s. + liitt.
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli testata ohjelmaa, jolla lasketaan nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien vuosihyötysuhteita. Lisäksi työssä selvitettiin erilaisten hyötysuhteiden soveltuvuutta ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmien hyvyyden kuvaamiseen talotekniikan sovelluksissa. Työssä testattu ohjelma laskee nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötehon ulkolämpötilan funktiona. Ohjelma pystyi huomioimaan lämpötehon laskennassa poistoilman mahdollisen kondensoitumisen, poistopatterin huurteen- ja tuloilman ylilämmityksen eston, eri suuruiset tulo- ja poistoilmavirrat sekä todellisen tuloilman lämmitystehon tarpeen. Ohjelma laskee tuntitasolla talteen otetun energian. Laskennan tarkkuus testattiin mittauksin. Mittauksien perusteella todettiin, että ohjelma on erittäin tarkka kuivanlämmönsiirron laskennassa tulo- ja poistoilmavirtojen suhteesta riippumatta. Ohjelman laskema märän lämmönsiirron tarkkuus on riittävä vuosihyötysuhteiden laskentatarkoitusta varten. Ohjelmalla voidaan laskea hyvällä tarkkuudella nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien vuosihyötysuhteita. Ohjelma on laajennettavissa niin, että se soveltuu myös sellaisten nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien vuosihyötysuhteiden laskentaan, joissa on useita tulo- ja poistopuolen lämmönsiirtimiä samassa liuospiirissä. Työssä kehitettiin kolme uutta vuositason hyötysuhdetta: LTO- järjestelmän vuosihyötysuhde, rakennuksen ilmanvaihdon vuosihyötysuhde ja LTO:n vuotuinen lämpökerroin. Vuositason energiamääräiset tuloilman hyötysuhteet, joissa on huomioitu tehonrajoitukset ja lämmönsiirtimien sähkönkulutus kuvaavat hyvin lämmöntalteenotosta saatavaa todellista hyötyä.
Description
Supervisor
Sirén, Kai
Thesis advisor
Heinonen, Jarrki
Keywords
Other note
Citation