The process description of building of ship's air conditioning system in turnkey projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
101 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Diplomityössä tutkitaan Aker Yards Oy:n nykyisin käyttämää laivan ilmastointijärjestelmän rakentamistapaa ja kartoitetaan sen rakentamiseen liittyvät tekniset ongelmakohdat ja aikataululliset haasteet aina lohkovarusteluvaiheesta järjestelmän käyttöönottoon saakka. Diplomityössä keskitytään etenkin ilmastointijärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton välisiin teknisiin ja aikataulullisiin riippuvuuksiin. Diplomityön tavoitteena on, että sitä voitaisiin käyttää apuna realistisesti toteutettavan ilmastointijärjestelmän rakentamisaikataulun tekemisessä. Diplomityön teoriaosan alussa selvitetään muun muassa erilaisten laivalla käytettävien ilmastointijärjestelmien toimintaperiaatteet ja käyttökohteet sekä ilmastointijärjestelmän suunnittelukriteerit. Teoriaosan lopussa esitellään ilmastointijärjestelmän nykyinen rakentamistapa, johon liittyviä ongelmia tutkitaan työn tutkimusosassa kirjallisen materiaalin ja haastatteluiden avulla. Analysointiosiossa esitetään johtopäätökset ja parannusehdotukset nykyiseen toimintatapaan. Nykyiseen aluerakentamiseen perustuvan laivan rakennustavan vuoksi koko laivan käsittävän ilmastointijärjestelmän rakentamisvastuu on jakautunut usealle eri tekijälle. Ilmastointijärjestelmän kokonaistoimittaja on vastuussa järjestelmän suunnittelusta, ilmastointihuoneiden rakentamisesta ja järjestelmän käyttöönotosta. Pääosin aluekokonaistoimittajien ja osittain telakan vastuulle jää omien alueittensa ilmastointikanavien ja -laitteiden asentaminen. Ilmastointijärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että ilmastointikoneen palvelemien alueiden ilmastointikanavat ja -laitteet on asianmukaisesti asennettu paikoilleen suunnittelun aikataulun mukaisesti. Tämä vaatii saumatonta yhteistyötä kaikkien ilmastointijärjestelmän rakentajien kesken. Tutkimustulosten mukaan ilmastointijärjestelmän käyttöönotto on useiden rakentajien vuoksi aikataulullisesti hankalasti koordinoitava ja itse rakentaminen vaikeasti valvottava, etenkin jos rakentamisessa aiheutuu viivästymisiä. Kotimaisista laivan ilmastointijärjestelmän kokonaistoimittajista on pulaa ja ne kärsivät kapasiteettiongelmista supistaen ilmastointijärjestelmän kokonaistoimituslaajuutta liiaksi muun muassa Turun telakalla. Suomen telakoille sopivien ilmastointijärjestelmän kokonaistoimittajien etsiminen ulkomailta on tämän vuoksi tarpeellista. Teknisiksi ongelmakohdiksi todettiin niin sanottujen as built-piirustusten puutteellinen tekeminen ja toistuvat laadulliset virheet järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa. Nykyinen ilmastointijärjestelmän rakentamistapa todettiin kuitenkin kokonaisuudessaan hyväksi, vaikkakin sen tehokkaampi toteuttaminen vaatii vielä enemmän työtä kaikilta järjestelmän rakentamiseen osallistuvilta osapuolilta.
Description
Supervisor
Häkkinen, Pentti
Thesis advisor
Nallikari, Matti
Keywords
Other note
Citation