Dataan perustuva riskienhallinnan tilannekuva rakennushankkeessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-10-09
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
83+2
Series
Abstract
Riskienhallinta on yksi keskeisimmistä rakennushankkeen kannattavuuden arviointiin, sekä toteutuksen hallintaan liittyvä käsite, joka itsessään sisältää moni eri työkaluja ja menetelmiä. Riskienhallintaa on tutkittu hyvin paljon niin rakennusalalla kuin rakennusalan ulkopuolella. Tilannekuvan käyttöä rakentamisen tehostamiseen ja valvonnan hyödyntämiseen on myös aiemmin tutkittu, mutta tilannekuvan hyödyntämisestä dataperusteiseen riskienhallintaan ei löydy aiempia tutkimuksia. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka riskienhallinta voidaan yhdistää datan ja siihen perustuvan tilannekuvan avulla osaksi projektin jokapäiväistä päätöksentekoa. Tutkimuksen tuloksen avulla voidaan kehittää ja parantaa tietoon eli dataan perustuvia päätöksiä ja kehittää riskienhallinnan tehokkuutta rakennushankkeiden toteutusvaiheessa. Tutkimus toteutettiin suunnittelututkimuksena, jossa tunnistettuun ongelmaan kehitetiin uusi artefakti. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, sekä tapaustutkimuksesta, jossa tutustuttiin yhteen rakennusprojektiin syvällisesti. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin dataan perustuvan riskienhallinnan tilannekuvamalli, jossa on esitetty olennaisimmat riskienhallinnan tilannekuvassa esitettävät pääteemat, sekä niiden mittaristoja. Tilannekuvamalli kehitettiin palvelemaan rakennushankkeiden toteutusvaihetta. Tilannekuvamalli sisältää tehokkaaseen riskienhallintaan tarvittavat aiheet kvalitatiivisen tiedon, sekä kvantitatiivisen tiedon mittaristojen avulla. Tunnistetut mittaristot ovat: riskianalyysin mittarit, sekä kustannus, aikataulu, laatu, ulkoiset tekijät, turvallisuus ja organisaatioon liittyvät mittarit. Tutkimuksen aikana kuitenkin tunnistettiin myös kehittämiskohteita yhtenäisten toimintamallien tai -prosessien osalta. Yhtenäisillä toimintamalleilla voitaisiin yhä paremmin tehostaa riskienhallinnan tilannekuvassa esitettävän datan toimivuutta.

Risk management is one of the most key concepts related to evaluating the profitability and overseeing implementation in construction projects. It encompasses various tools and methods. Risk management has been extensively studied both within and outside the construction industry. While the use of a situation picture for enhancing construction processes and monitoring has been previously investigated, there is a lack of prior research on its application in data-driven risk management. The primary objective of this study was to explore how risk management can be integrated into everyday decision-making of project using data and data-driven situation picture. The result of the research can be used to enhance and refine data-driven decision-making and improve the effectiveness of risk management during the execution phase of construction projects. The study was conducted as a design science research, where a new artifact was developed to address the identified problem. It comprises a literature review and a case study involving an in-depth examination of a specific construction project. As a result of the research, a model for data-based risk management situation picture was developed, presenting the most essential themes and their metrics for the risk management situation picture. This model was designed to serve the execution phase of construction projects. It encompasses the necessary elements for effective risk management, utilizing both qualitative and quantitative metrics. The identified metrics include risk analysis indicators, as well as cost, schedule, quality, external factors, safety, and organization-related metrics. However, the study also identified areas for improvement in terms of standardized operating procedures and processes. Implementing uniform operating procedures could further enhance the fuctionality of the metrics presented in the risk management situation picture.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Eilavaara, Vili
Lähteenmäki, Mikael
Keywords
riskienhallinta, tilannekuva, riskianalyysi, riskidata
Other note
Citation