Development of the manufacturing of flat bar copper poles and outsourcing of the pole production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
107 (+3)
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin sähkökoneen lattakuparikäämittyjen magneettinapojen valmistuksen kehittämistä ja tuotannon ulkoistamista. Diplomityö toteutettiin osana ABB Tahtikoneet-yksikön kehitysprojektia, jossa on tavoitteena kehittää lattakuparinapojen valmistusta kokonaisvaltaisesti ja ulkoistaa osa työnvaiheista suomalaiselle alihankkijalle. Alihankkija on investoinut uuden valmistusmenetelmän mukaiseen juotoslaitteistoon, jolla työn uskotaan nopeutuvan ja laadun parantuvan merkittävästi. Ulkoistamisesta ja valmistusmenetelmän kehittämisestä odotetaan syntyvän merkittäviä kustannussäästöjä. Ulkoistamisen onnistumisen edellytyksenä on, että yrityksessä tunnetaan omat prosessit hyvin ja tiedetään tarkkaan millaista osaamista ollaan ulkoistamassa. Diplomityön tavoitteena oli dokumentoida käytössä olevat toimintatavat, vertailla uutta ja vanhaa lattakuparinapojen valmistusmenetelmää, sekä parantaa ABB:n ja alihankkijan välistä yhteistyötä ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Tavoitteena ei ollut kyseenalaistaa jo tehtyä ulkoistuspäätöstä tai juotoskoneen hankintapäätöstä, vaan tukea tuotannon jouhevaa siirtoa ABB:lta alihankkijalle ja uuden valmistusmenetelmän käyttöönottoa. Diplomityön kirjallisuusosassa pohditaan alihankkijayhteistyöhön, tiedonkulkuun, ulkoistamiseen, sopimuksiin sekä hyvään toiminnanohjaukseen liittyviä aiheita. Tutkimusosassa kuvataan ABB Tahtikoneiden tilaus-toimitus -prosessia, lattakuparinapavalmistuksen nykytilaa, napavalmistuksen kehittämiseen liittyviä toimia sekä valmistuksen siirtämistä alihankkijalle kirjallisuusosassa esitettyyn teoriaan pohjautuen. Uuden valmistusmenetelmän todettiin olevan laskennallisesti jopa 75 % nopeampi uudella juotoslaitteella suoritettavilta osiltaan ja lisäksi juotossaumojen laatu on alustavasti todettu vanhaa menetelmää paremmaksi. Diplomityössä tehtiin uuden ja vanhan valmistusmenetelmän prosessikuvaukset ja aloitettiin toimintatapojen dokumentointi, jota on edelleen jatkettava. Dokumentointia tehtiin haastattelemalla lattakuparinapavalmistuksen parissa työskenteleviä henkilöitä sekä kokoamalla jo olemassa olevaa kirjattua tietoa. Työssä on kirjattu lukuisia kehityskohteita sekä havaintoja ja toimenpiteitä, joita ulkoistus ja uuden valmistusmenetelmän käyttöönotto vaativat. Työn tuloksena tarjotaan työkaluja ABB:n ja alihankkijan yhteistyön sekä läpinäkyvyyden parantamiseksi. Tärkein työkalu on hinnoittelumalli, jonka avulla saadaan tietyt lähtötiedot syöttämällä yksinkertaisesti määriteltyä hinta lattakuparinapojen tilaukselle.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Salmi, Arno
Keywords
flat bar copper pole, lattakuparinapa, development of the manufacturing method, tuotannon ulkoistaminen, outsourcing, valmistuksen kehittäminen
Other note
Citation