Applying stochastic dominance to private equiry performance assessment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
92
Series
Abstract
Pääomasijoittaminen on kehittynyt viime vuosien aikana saavuttaen merkittävän aseman vaihtoehtoisena sijoituskohteena. Tästä syystä siihen liittyvä riskin ja tuoton tutkimus etsii nykyään uusia vaihtoehtoja, jotka selittäisivät sen erikoisuuksia l. erittäin vinot ja vaihtelevat tuotot. Nykyiset tutkimukset eivät tarjoa selkeitä mittapuita portfolioyhtiön tuoton vaikutuksesta sijoittaneen rahaston tuottoon. Tämä kysymys on tärkeä pääomasijoittamisessa, koska pääomasijoitusyritysten arvioinnissa on ratkaisevaa arvioida tuottoisien sijoitusten valintakykyä. Työn tarkoituksena on tutkia stokastisen dominanssin (SD) soveltuvuutta pääomasijoitusten tuottotutkimuksessa käyttäen yritystason aineistoa, joka on kerätty eurooppalaisista pääomasijoitusrahastoista. Ensiksi työ referoi pääomasijoitus- ja SD-tutkimuksen nykytason. Toiseksi työ tunnistaa Linton, Maasoumi ja Whang (2005) -menetelmän nykyaikaisimpana SD:n testaamiseksi taloustieteellisessä kontekstissa. SD:n voima piilee sen parametrittomassa näkökulmassa ja tämä alaotoksiin perustuva testimenetelmä liittää siihen erittäin laveat oletukset alla olevista tuottojakaumista. Tämän takia tämä on erittäin sovelias rahoituksen tuottoaineistoon, joka sisältää rajua jaksoittaisuutta ja korrelaatiosuhteita Empiirinen tutkimus pääomasijoitusympäristössä perustuu portfolioden yritystason aineistoon, joka sisältää yli 5500 realisoitua aikaisen (AV) ja myöhemmän (MV) vaiheen sijoitusta, jotka on pääosin tehty vuosien 1984 ja 2004 välillä. Tämä korkealuokkainen aineisto ja sopiva menetelmä antavat uutta tietoa tämän pääomaluokan tuotosta Euroopassa. Työn johtopäätöksenä on, että SD on erittäin sopiva pääomasijoittamisen tuottotutkimukseen, koska se käyttää koko tuottojakaumaa analyysinsä pohjana. Lisäksi Linton et al. (2005) -menetelmä toimii huomattavan hyvin ja tarjoaa hienostuneita tuloksia, jotka antavat uutta tietoa allaolevista jakaumista ja niiden muodoista esim. SD suosii suurta hajontaa ja tuottoa tässä kontekstissa. Tämä voidaan selittää oikealle vinojen jakaumien suosimisena. Empiiriset tulokset tutkivat eurooppalaisia AV- ja MV-markkinoita perustuen eri sijoituskokoihin ja maantieteellisiin alueisiin. Sijoituksen koko ei vaikuta yhtä paljon tuottoihin kuin maantieteellinen sijainti. Silmiinpistävin tulos on, että pohjoismainen AV-markkina on suoriutunut huonommin kuin sen vastineet. Tämä voidaan selittää dot.com -villityksen jyrkällä vaikutuksella, koska suuri osa sijoituksista tehtiin liian myöhään l. 1999-200 ja nämä on myöhemmin enimmäkseen realisoitu alaskirjauksina tai alhaisin tuottokertoimin. Päinvastoin pohjoismainen MV-markkina on pärjännyt hyvin verrattuna vastineisiinsa. Kokonaisuutena empiiriset tulokset antavat laadukasta tietoa pääomasijoittamisen tilasta ja keskinäisistä suhteista Euroopassa. Siksi työ toimii merkityksellisenä mittapuuna tuleville yritystason tuottotutkimuksille pääomasijoitusympäristössä.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Mäkinen, Timo
Keywords
private equity, pääomasijoittaminen, venture capital, stokastinen dominanssi, stochastic dominance, riski, performance, tuotto, return, portfolio, risk, rahasto, portfolio, fund
Other note
Citation