Introduction to re-designing product development working spaces

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
159 (+10)
Series
Abstract
Tuotekehitysorganisaatiot tarvitsevat erilaisia muuntautuvia työtiloja tuotekehitysprojektien eri prosessivaiheita varten ja lisäksi tilojen tulisi tukea erilaisia työskentelytapoja. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja kehittää työskentely-ympäristöjä korkeakoulu- ja yritysmaailmaan. Kehitetty pilotti-projekti toimii esimerkkinä siitä, millaisia ympäristöjä ja työtiloja tarvitaan tuotekehityksen alkuvaiheissa tukemaan kansainvälisiä, hajautuneita ja monialaisia tiimejä. Tuotekehityksen konsepti- ja kehitysvaiheissa työ on enemmän yhteistyötä ja kommunikaation tarve tiimin sisällä on suuri, mutta prosessin edetessä enemmän staattisemmaksi insinööri- ja suunnittelutyöksi eri osastoiden mukana olo kasvaa. Työskentely-ympäristö muuttuu ja fyysinen tilatarve kasvaa suunnittelun edetessä. Kirjallisuuskatsaus keskittyy tilasuunnitteluun, trendeihin, työskentelytapoihin, ergonomiaan ja kommunikointiin työympäristöissä. Monimutkaiset uusien talojen suunnitteluprosessit, tarkempi ergonomia ja arkkitehtuuriprosessi, kiinteistöoppi ja työpsykologia rajataan tästä kirjallisuuskatsauksesta pois ja keskitytään enemmän työtilojen uudelleensuunnittelua koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli 1) tutkia ja esittää tilojenkehittämisen suunnitteluprosessi, 2) tutkia minkälaisia työskentelytiloja käytetään ja tarvitaan erilaisia tuotekehitysympäristöissä ja 3) suunnitella, kehittää ja toteuttaa työskentely-ympäristö tukemaan monialaisten tuotekehitysprojektitiimien työtä. Tutkimus aloitettiin tarkastelemalla kuinka Future Lab of Product Designin (FLPD) työtiloja voisi kehittää tukemaan paremmin opiskelijoiden, henkilökunnan, opettajien sekä yrityksien tarpeita. Haastatteluiden ja kyselyiden avulla selvitettiin tärkeimmät tila- ja työkalutarpeet. Yhden lukukauden aikana yli sataa uusittujen tilojen käyttäjää tarkkailtiin ja tutkittiin. Tarkoituksena oli selvittää tilojen käyttöä ja erilaisia tilatarpeita. Yli neljäkymmentä tilojen käyttäjää yrityksistä ja eri korkeakouluista vastasi kyselyyn, joka käsitteli työskentelytapoja sekä FLPD:n tilojen toimivuutta. Tutkimus osoitti, että fyysisen työympäristön pitäisi olla muuntautuva ja että virallisten ja epävirallisten työtilojen tulisi sijaita lähellä toisiaan. Tilojen helppo saavutettavuus ja "hands on working"in pitäisi olla helposti lähestyttävissä. Kaikkien talossa toimivien keskinäisiä yhteyksiä pitäisi lisätä. Case-esimerkit ovat erilaisista tuotekehitysorganisaatioista, joilla kaikilla on jotain yhteistä: mukautuvat, muunneltavat ja ei-steriilit työtilat sekä se, että työntekijät ovat mukana työtilojen kehittelemisessä ja suunnittelussa. Lisäksi jokaisessa tapauksessa päätös tilojen suunnitteluun on tullut johtajatasolta. Tämä tutkimus kehitti ja testasi erilaisia fyysisiä työympäristöjä tukemaan tuotekehitysprosessien alkuvaiheita. Korkeakouluympäristö tarjoaa erinomaisen ympäristön erilaisten työtilojen ja työympäristöjen testaamiseen. Kehitetyt FLPD-työtilat ja ympäristö saavuttivat erinomaisia tuloksia, johtaen FLPD:n suunnittelemaan ja toteuttamaan Design Factory rakennuksen työtilat ja ympäristön. Design Factory on ensiaskel kolmen johtavan muotoilu-, bisnes-, ja insinöörikorkeakoulun integroimisesta yhdeksi kouluksi nimeltään Aalto Yliopisto.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti
Keywords
product development, tuotekehitys, interdisciplinary, tilansuunnittelu, spatial planning, työtilat, working space, poikkitieteellisyys, working environment, työympäristö
Other note
Citation