Design and implementation of a control performance index monitoring software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 94 s. + liitt. 13
Series
Abstract
Säätöpiirien määrä tehtaissa on nykyään hyvin suuri. Automaatioinsinöörien on yhä vaikeampaa hallita kokonaisuutta ja sen vuoksi suurta osaa säätöpiireistä ei ole viritetty optimaalisesti. Tämän työn tavoitteena oli kehittää ohjelmisto, jonka avulla säätöpiirien suorituskykyä voidaan mitata j a monitoroida tehokkaasti. Työn kirjallisuusosassa on esitelty erilaisia säätimien suorituskyvyn mittareita. Lisäksi on esitelty jo markkinoilla olevia säädön suorituskyvyn monitorointityökaluja ja suoritettu niiden evaluointi. Työn kokeellisessa osassa on suunniteltu ja toteutettu ohjelma, joka kerää tietoa tehdasverkosta ja laskee sen perusteella säätimille suorituskykyindeksejä. Ohjelman sovelluskehittimenä on käytetty Visual Studio 6 ohjelmistoa, ja itse monitorointiohjelma on rakennettu KEPWaren OPC -client esimerkin päälle. Ohjelma laskee säätöpiireille Harrisin minimivarianssi-indeksin, oskillaatioindeksin, neliöllisen erosuureen integraali-indeksin ja säätimen ulostulon saturaatioindeksin. Ohjelma käyttää MatlabTM-ohjelmistoa suorituskykyindeksien laskentaan. Ohjelmaa testattiin Outokumpu Zinc tehtaalla Kokkolassa liuotus- ja liuospuhdistusprosessin säätöpiireihin. Tuloksissa on esitetty monitorointiohjelman laskemat suorituskykyindeksit kuudelle säätöpiirille. Tarkasteltaviin säätöpiireihin kuului: kolme vaahdotuskennon pinnan säätöpiiriä, liuotusreaktorin pinnan säätöpiiri, paluuhapon virtauksen säätöpiiri sekä reaktorin lämpötilan säätöpiiri. Tulokset tehtaalta olivat hyviä, ja ohjelma pystyi tunnistamaan hyvin erilaisia säätimissä esiintyviä ongelmatiloja. Ohjelmaan tullaan jatkossa kehittämään päättelykone, joka voi diagnosoida säätöpiirien ongelmallisen käyttäytymisen syitä suorituskykyindeksien perusteella.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Rantala, Ari
Keywords
Other note
Citation