Modeling Life Cycle Costs of Variety for Product Portfolio Management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
118 s.
Series
Abstract
Product variety can be defined as the diversity of products that are provided to a market place. It is often assumed that a high level of product variety causes increasing marginal costs and decreasing marginal benefits. In this thesis, a cost model is constructed to quantify the costs of product variety. Most critically, the computational and structural aspects of cost modeling are examined, but contextual factors and usability are also considered. The model is specifically designed for the product portfolio management of a selected industrial case company. Consequently, the construction process of the model is based on a three-step framework for the cost system design task as determined in the literature. First, the contextual factors of the case company are examined. Then, the requirements for the cost system design task are identified. The final step is to establish the actual cost system design choices. This three-step methodology enables the comprehensive and transparent construction process of the cost model. Furthermore, the data of the case company is employed to test the model. Companies usually examine the costs of product variety within a limited scope. For instance, product-costing systems can largely be constituted from the expenses occurring within factories. However, there exist hidden costs of variety in the overall life cycle of products. Therefore, Life Cycle Costing (LCC) must be examined and applied to the cost model in development. Similarly, the model is assured a solid structure and logical rules through the application of Activity-based Costing (ABC). Further developments of ABC especially assist in assessing the change in costs in relation to the product variety on offer. In addition, the relationship of platform investments and updating expenditures to the costs of product variety is modeled on a technique presented in the costing literature. The resulting analytical tool proves highly effective and comprehensive by combining the life cycle costs of product variety with an existing product costing system and market pricing practices. Moreover, cost and profitability development can be analyzed in relation to the functional product variety on offer.

Tuotteiden varieteetilla tarkoitetaan niiden monipuolisuutta ja ominaisuuksien määrää. Yleensä marginaalikustannuksien oletetaan kasvavan ja marginaalihyödyn pienenevän varieteetin kasvaessa korkealle tasolle. Tässä diplomityössä tehdään malli, jolla kvantifioidaan tuotteiden varieteetin kustannuksia. Erityisesti käsitellään laskentateknisiä ja rakenteellisia ratkaisuja, mutta myös mallin käyttöympäristöön ja käytettävyyteen liittyviä tekijöitä otetaan huomioon. Työn malli on erityisesti tehty ennalta valitun yrityksen tuoteportfolion hallintaan. Rakennettaessa mallia käytetään kirjallisuudessa julkaistua viitekehystä kustannusjärjestelmän suunnitteluun. Ensimmäiseksi määritellään kontekstuaaliset tekijät, jotka vaikuttavat kustannusmallin tekemiseen. Toiseksi käsitellään vaatimukset mallille. Viimeiseksi tehdään varsinaiset päätökset mallin rakenteesta. Tämä kolmivaiheinen metodologia mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja selkeän kustannusmallin rakentamisprosessin. Malli myös testataan tutkimuskohteena olevan yrityksen datalla ja tulokset analysoidaan. Usein yritykset tutkivat tuotteiden varieteetin kustannuksia suppeasta näkökulmasta. Esimerkiksi tuotekustannuksien laskenta voi perustua lähinnä tehtailla aiheutuviin kustannuksiin. On tärkeää ymmärtää, että varieteetti aiheuttaa piilokustannuksia koko tuotteiden elinkaaressa. Tästä johtuen diplomityössä käsitellään elinkaaren kustannuslaskentaa (Life Cycle Costing, LCC) ja sovelletaan sitä tehtävään malliin. Lisäksi toimintolaskennan (Activity-based Costing, ABC) soveltaminen auttaa mallin rakenteen ja sääntöjen luomisessa. Erityisesti uusimpien ABC-tekniikoiden ymmärtäminen mahdollistaa kiinteiden kustannuksien suhteuttamisen tarjotun varieteetin määrään. Myös tuotealustan investointien ja päivityskustannuksien suhde varieteetin kustannuksiin mallinnetaan kirjallisuudessa esitetyllä tekniikalla. Kun tieto tuotteiden varieteetista johtuvista elinkaarikustannuksista yhdistetään olemassa olevaan tuotekustannuslaskentaan ja markkinahinnoitteluun, luodaan monipuolinen työkalu. Se mahdollistaa tuotekustannuksien ja kannattavuuden analysoinnin suhteessa tuotteiden toiminnalliseen varieteettiin.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Karjalainen, Jouko
Vesala, Sami
Keywords
tuotteiden varieteetti, toiminnallinen varieteetti, tuotealusta, elinkaaren kustannuslaskenta (LCC), toimintolaskenta (ABC), product variety, functional variety, product platform, Life Cycle Costing (LCC), Activity-based Costing (ABC)
Other note
Citation