Maaseudun strateginen maankäytön suunnittelu - Lappeenrannan maaseutualueiden strategisen yleiskaavan työohjelmointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-05-08
Department
Major/Subject
Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus
Mcode
ENG3038
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena laatia työohjelma Lappeenrannan kaupungin maaseutualueiden strategiselle yleiskaavalle sekä tutkia maaseudun suunnitteluhaasteita ja maankäytön strategista suunnittelua. Diplomityössä tarkastellaan ensiksi kirjallisuustutkimuksella maaseudun erilaisia ympäristöjä, maaseutuun liittyviä käsitteitä ja strategisen suunnittelun ominaispiirteitä sekä maaseudun suunnitteluvälineitä. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta laadittiin työohjelma Lappeenrannan maaseutualueiden strategiselle yleiskaavalle. Työohjelmaa käydään läpi diplomityön kehitysosiossa. Työohjelma tehtiin Lappeenrannan kaupungin kaavoitusosastolle ja sen osana laadittiin esiselvitys Lappeenrannan maaseutualueiden nykytilasta. Maaseudun ja kaupunkialueen juridiset suunnittelukeinot ovat samat, mutta maaseudun suunnittelu eroaa kuitenkin kaupunkiympäristön suunnittelusta. Maaseudun suunnittelun haasteina ovat taantuvat ja muuttotappiosta kärsivät alueet, mutta myös kaupungin kehysalueen ja kaupungin läheisen maaseudun rakentamispaine. Suunnittelematon rakentaminen johtaa yhdyskuntarakenteen hajautumiseen, mikä on haitallista ilmastonmuutoksen ja kuntatalouden kannalta. Maaseutua ja kaupunkia ei pidä asettaa vastakkain ja jättää maaseutua suunnittelun ulkopuolelle. Maaseutu on myös vapaa-ajan asumisen aluetta ja lisäksi maaseudun suunnittelussa on huomioitava arvokkaat kulttuuri- ja muut maisema-alueet. Strateginen suunnittelu fokusoituu tärkeimpien maankäytön suunnittelukysymyksien ratkaisemiseen. Tarkoituksena on käsittää alueet kokonaisuutena ja keskittyä oleellisiin haasteisiin. Strateginen suunnittelu on kehityslinjamainen suunnitteluväline, joka ohjaa maankäytön kehittymistä. Strategiselle suunnittelulle ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa toteutustapaa. Strategisen suunnittelun välineitä ovat muun muassa rakennemallit, kehityskuvat ja strategiset yleiskaavat. Yleiskaavaa on kritisoitu jäykäksi ja hitaaksi suunnitteluvälineeksi. Se vaatii paljon resursseja ja aikaa laajan vuorovaikutusprosessin ja selvitysten vuoksi. Toisaalta yleiskaava on kuitenkin muuntuva suunnitteluväline ja sitä voidaan muokata tilanteen mukaan. Sen tarkkuustaso ja suunnittelualueen laajuus voivat vaihdella kaupunginosasta useamman kunnan käsittäväksi. Strateginen yleiskaavoitus on yleispiirteistä, joten myös selvitysten tarkkuustaso on syytä pitää saman tasoisena. Strateginen yleiskaavoitus on sovelias suunnitteluväline maaseudun yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Sillä voidaan osoittaa kyläalueet, minne asuminen keskitetään ja voimavarat kohdennetaan.

The objective of this master’s thesis was to make a work program for the strategic master plan of rural areas of City of Lappeenranta and to study challenges of rural areas planning and strategic land use planning. By drawing on literature research this thesis opens with scrutiny of different environments of rural areas, concepts that concern countryside and planning tools of rural areas and features of strategic land use planning with literature research. Through literature research the basis was laid for making the work program for the strategic master plan for rural areas of City of Lappeenranta. The work program was made for Lappeenranta’s city planning department and as a part of the work program a preliminary report of current state of rural areas of Lappeenranta was also made. Juridical tools for planning are the same for rural areas and urban areas but planning of rural areas differs from urban planning. Challenges of rural planning are regressive areas that suffer from decline and decreasing population but also pressures of developing rural areas close to urban areas and outer urban areas. Unplanned development will result in dispersed urban structure which is harmful from the viewpoint pf climate change and municipal economy. The countryside and the urban areas should not be seen as mutually opposite and rural areas should not be left outside of planning. The countryside is also used for vacation housing and addition-ally rural planning should pay attention to the cultural landscape. Strategic planning focuses on solving the most important land use planning questions. the purpose is to gain holistic understanding of the areas to be planned and concentrate to relevant challenges. Strategic planning is a tool for developing land use to the wanted direction. The strategic planning tools are for example structural models, development schemes and strategic master plans. Statutory master planning has been criticized as a rigid and slow planning tool. Master planning needs lots of resources and time for the extensive interaction process and surveys making. On the other hand, master planning is a transformable planning tool and it can be modified for the situation. Its level of accuracy and scope of planning area may vary from a single district to several municipalities. Strategic master planning is general and therefore the level of accuracy of surveys should be kept at the same level. Strategic master planning is an appropriate planning tool for defragmenting of the structure of rural areas. The strategic master plan can be used to indicate village areas where housing will be concentrated and resources will be focused.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Saukkonen, Marjo
Keywords
maankäytön suunnittelu, strateginen maankäytön suunnittelu, maaseutu, haja-asutusalue, yleiskaavoitus, maaseudun suunnittelu
Other note
Citation