Broker-toiminta sähköisessä kaupankäynnissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
Tik-111
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan broker- eli välitystoimintaa osana voimakkaasti kehittyvää sähköistä kaupankäyntiä. Broker- toiminnassa tiedon organisointiin ja esittämiseen markkinoiden tavara- tai palvelutarjonnasta osallistuu myös muita osapuolia kuin varsinaiset vaihdannan osapuolet. Kolmannen osapuolen vaikutuksesta tuotteiden tarjoajien ja asiakkaiden välille syntyy johdettu liiketapahtuma. Diplomityön yleisessä osassa keskitytään sähköiseen kaupankäyntiin ja sen vaikutukseen yritysten välisiin arvoketjuihin. Tarkastelun taustalla on havainto, jonka mukaan sähköinen kaupankäynti tulee muuttamaan arvoketjuja. Yritykset voivat myydä tuotteitaan suoraan asiakkaille ohittamalla useita jakeluportaita. Siksi perinteisten jakeluportaiden asema saattaa olla uhattuna. Toisaalta on nähtävissä, että sähköinen kaupankäynti synnyttää asiakkaiden ja tuotteiden valmistajien välille uusia väliportaita, joiden tarkoituksena on luoda markkinat ostajien ja myyjien välille. Yleinen osa käsittelee myös broker- eli välitystoimintaa, jota pidetään yhtenä uutena syntyvänä väliportaana. Broker- toimintaa tarkastellaan ensisijaisten osapuolten - asiakkaan, brokerin ja tuottajan - kannalta. Lisäksi työssä tarkastellaan neljää broker- toiminnan vaihetta eli perustamis-, kohtaamis-, transaktio- ja takautumisvaihetta. Vaiheet ovat broker- toiminnan kannalta merkityksellisiä, koska osapuolten oikeudet ja velvollisuudet vaihtelevat vaiheittain. Broker- palvelun kannalta erityisesti kohtaamisvaiheella ja siihen sisältyvillä oikeuksilla ja velvollisuuksilla on keskeinen merkitys. Niiden perusteella voidaan erottaa eri tyyppisiä broker- palveluita. Diplomityön käytännön työn tuloksena valmistui kokeellinen broker- palvelu osana EU:n rahoittamaa COBRA- projektia. Tällä Helsingin Puhelin Oyj:n Tutkimuskeskuksessa kehitetyllä multimediapalveluiden välitysjärjestelmällä kokeiltiin broker- toimintaa käytännössä ja konseptina. Konsepti havaittiin mielenkiintoiseksi. Kokeilussa broker- palvelun keskeisimmiksi toiminnoiksi havaittiin tiedon etsiminen, tunnistaminen, laskutus ja maksaminen sekä palveluiden hallintatoiminnot.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Lehtinen, Kari
Keywords
electronic commerce, sähköinen kaupankäynti, brokerage, broker-toiminta, broker, broker, service provision, palvelujen välitys, service management, palvelujen hallinta
Other note
Citation