Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
[8] + 57 s.
Series
Abstract
Diplomityö on case-tutkimus Helsingin Energian tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonnasta. Työssä esitellään Helsingin Energian tuotantokriittisille järjestelmille rakennettua nykyaikaista prosessiverkkoympäristöä (ProLAN) ja tutkitaan minkälaisia erityisvaatimuksia prosessiverkoilla on verkonvalvonnan kannalta. Työ tehtiin Helsingin Energialla ja tietolähteinä on käytetty olemassa olevia prosessiverkkoympäristöön liittyviä yrityksen sisäisiä dokumentteja. Lisäksi tutustuttiin verkon toimintaan käytännössä ja haastateltiin Helsingin Energian eri liiketoimintojen henkilöitä, jotka ovat järjestelmävastaavina eri prosessijärjestelmissä. Työn teoriaosuudessa tutkitaan kahta erilaista viitekehystä verkonvalvontaan sekä protokollia, joita verkonvalvontaa voidaan käyttää. Näihin liittyen lähdemateriaalina on käytetty standardointeja, suosituksia ja protokollakuvauksia. Tutkimuksessa painotetaan verkonvalvontaa teknisessä mielessä ja sen avulla pyritään kehittämään ja edistämään verkonvalvontaa Helsingin Energian tarpeisiin. Diplomityön on tarkoitus olla apuna verkon ylläpitäjille esittelemällä verkkoympäristön arkkitehtuuria ja tarjota eväitä verkonvalvonnan jatkokehittämiselle. Tuloksena on saatu määritettyä minkälaisia asioita prosessijärjestelmille tarkoitetusta verkkoympäristöstä pitäisi valvoa. Viitekehykset tarjoavat hyviä ohjeistuksia verkonvalvonnan eri osa-alueista ja liittävät ne hyvin liiketoimintaan ja sen jatkuvuuteen. Teknisessä mielessä riittävä kapasiteetti, liikenteen viiveettömyys ja toipuminen vikatilanteista ovat olennaisia asioita, joita on syytä painottaa prosessijärjestelmien luonteesta riippuen. Verkonvalvonta on tärkeä kokonaisuus monimutkaisissa ympäristöissä, jonka kehittämisen pitäisi olla jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Toimivan verkonvalvonnan ylläpitäminen vaatii sekä aikaa että resursseja.

This master's thesis is a case-study of network monitoring of Helsingin Energia's production critical process network environment (ProLAN). Process network environment is introduced in general view and special requirements for network monitoring of process systems are examined. Master's thesis was done at Helsingin Energia and internal documents were used as sources. ProLAN-network's operation and performance was observed in practice and some of the internal business unit's system managers were interviewed. In the theoretical part of the thesis, two different frameworks for network management are studied. Also different protocols related to network monitoring are inspected. In this thesis, focus is on the technical part of network monitoring. Purpose is to develop and enhance network monitoring in Helsingin Energia's ProLAN-network. Thesis is intended to ProLAN-network's administrators as comprehensive introduction to the network environment and offer ideas for developing network monitoring. In the conclusions there are described what kind of parameters should be monitored in process network environment. Frameworks offer advisable guidelines on different areas of network management and also connects its relevance to business and continuation. In the technical aspect, sufficient capacity, low-latency and automatic recovery from different kind of faults are essential issues to monitor for process systems. Network management and monitoring is important and its development should be a constantly ongoing process. Fully operational and accurate network monitoring requires time and resources.
Description
Supervisor
Jäntti, Riku
Thesis advisor
Heinäaro, Tapio
Keywords
network monitoring, process system, process network, verkonvalvonta, prosessijärjestelmä, prosessiverkko
Other note
Citation