Techno-Economic Analysis of Autonomous Shuttle Buses

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-10-19
Department
Major/Subject
Communications Engineering
Mcode
ELEC3029
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
62+6
Series
Abstract
Technological developments have enabled new services and business solutions. One new evolving service is autonomous shuttle buses, which have been piloted in Finland since 2015. The work presents the pilots carried out in Finland in 2015-2020. The purpose of these pilots has been to find out how autonomous shuttle buses would be suitable for traffic and to study the users' experiences of such a service. Studies show that people perceive autonomous shuttle buses positively in Finland. This thesis researches the current requirements and challenges of autonomous shuttle buses in Finland through expert interviews and a questionnaire. Several companies and authorities working in the field of intelligent transport participated in the interviews. The analysis was able to derive the most cost-effective actions to promote the safety of the autonomous shuttle bus. As a result of the work, it was found that the challenges and enablers of autonomous buses are well known in Finland by the authorities. It became clear that the biggest challenge is the insufficient travel speed of an autonomous shuttle bus. In addition, knowledge of the operation of the autonomous shuttle bus control centre is very limited which requires further research. The study suggests six key performance indicators to assess the performance of the operation. As the most cost-beneficial action to promote safety, the study proposes the removal of vision-impairing objects from the autonomous shuttle bus route and the development of sensors and computer software.

Teknologian kehitys on mahdollistanut uusia palveluja ja liiketoiminnan ratkaisuja. Yksi uusi kehittyvä ratkaisu on autonomiset pienbussit, joita on kokeiltu Suomessa vuodesta 2015 lähtien. Työ esittelee Suomessa vuosina 2015-2020 tehdyt kokeilut. Näiden kokeilujen tarkoituksena on ollut selvittää, miten pienbussit soveltuisivat liikenteeseen sekä tutkia mitkä ovat käyttäjien kokemukset ja tuntemukset tällaisesta palvelusta. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset kokevat autonomiset pienbussit positiivisina Suomessa. Tämä työ tutkii autonomisten pienbussien tämänhetkisiä vaatimuksia ja haasteita Suomessa asiantuntija haastatteluiden ja kyselyn kautta. Haastatteluihin osallistui useita älyliikenteen parissa työskentelevää yritystä ja viranomaistahoa. Analyysissa pystyttiin johtamaan kustannushyödyllisimmät toimenpiteet, joilla autonomisen pienbussin turvallisuutta voidaan edistää. Työn tuloksena havaittiin, että autonomisten bussien haasteet ja mahdollistajat ovat hyvin tiedossa Suomessa eri toimijoilla, erityisesti selvisi, että suurimpana haasteena on autonomisen pienbussin riittämätön matkanopeus. Lisäksi tietämys autonomisen pienbussin ohjauskeskuksen toiminnasta on hyvin rajallista, joten se on yhtenä jatkotutkimusalueena. Tutkimus ehdottaa kuutta mittaria operaation suorituskyvyn arvioimiseksi. Merkittävimmiksi korkean kustannushyötysuhteen turvallisuutta edistäviksi toimenpiteiksi tutkimus ehdottaa ylimääräisten objektien poistoa autonomisen bussin reitiltä ja sensorien ja tietokoneohjelmiston kehittämistä.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Lähteenmäki, Jarno
Keywords
autonomous bus, interview study, benefit-cost ratio, smart traffic
Other note
Citation