Found in translation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
en
Pages
95
Series
Abstract
This study maps the relationship between male homosexuality and mainstream film from two different point of views: identification and othering. These two perspectives form, as it were, two sides of a “coin”, in which different audiences, through similar processes of visual cultural, create different symbolic meanings for the popular culture presentation they observe. The author's personal cinematic experiences as a young gay man are reflected in the perspective of the study as well as in the choice of the research material. The master's thesis consists of two complementary essays: 1. The essay on identification addresses its subject through Film Noir’s standard character, Femme Fatale, examining gay men’s identification with women and female characters as well as their worshipping, as common in gay culture. Influencing factors in these identifications are the various manifestations of visual culture that are characteristic and recognizable for gay men, most importantly the exaggerated, subversive and parodic aesthetic of camp, which is, according to Richard Dyer, uniquely emblematic to gay culture. 2. Othering, on the other hand, is discussed in the context of monsters in horror films, based on the metaphor invented by Harry M. Benshoff, according to which the monsters of horror films can historically be understood as a representation of homosexuality. According to the essay, both monsters and gays are subject to the fears and anxieties of a heteronormative audience, as a kind of scapegoat, through which perceptions of the normal and the abnormal, the healthy and the sick are maintained. The thesis falls within the frameworks of queer and feminist film research, in relation to gay representations - viewed from inside and outside of the gay community. The most important thinkers and texts for the dissertation are Eve Kosofsky Sedgwick's Epistemology of the Closet (1990), Alexander Dotyn's Making Things Perfectly Queer (1993), Harry M. Benshoff's Monsters in the Closet: Homosexualityand the Horror Film (1997) and Richard Dyer's The Culture of Queers (2002).

Tutkielma kartoittaa miesten homoseksuaalisuuden suhdetta valtavirran elokuvaan kahdesta eri perspektiivistä, samaistumisen ja toiseuttamisen näkökulmista. Nämä kaksi perspektiiviä muodostavat ikään kuin “kolikon” kaksi puolta, joissa eri yleisöt, samankaltaisten visuaalisen kulttuurin prosessien kautta, luovat erilaisia symbolisia merkityksiä näkemäänsä populaarikulttuurin esitykseen. Kirjoittajan omakohtaiset elokuvalliset kokemukset nuorena homomiehenä peilautuvat tutkielman näkökulmassa sekä aineiston valinnassa. Maisterin opinnäyte muodostuu kahdesta toisiaan täydentävästä esseestä: 1. Samaistumista käsittelevässä esseessä aiheeseen paneudutaan Film Noirin vakiohahmon, Femme Fatalen kautta, tutkien homokulttuurissa yleistä naisiin ja naishahmoihin samaistumista, sekä näiden naisten palvontaa. Samaistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat erilaiset homomiehille ominaiset ja tunnistettavat visuaalisen kulttuurin ilmenemismuodot, tärkeimpänä liioitteleva, yhteiskunnallista järjestystä kyseenalaistava ja parodioiva campestetiikka, joka on Richard Dyerin mukaan homokulttuurille ainutlaatuinen ja sitä määrittävä muoto. 2. Toiseuttamista taas käsitellään kauhuelokuvan hirviöiden kautta, lähtökohtana Harry M. Benshoffin keksimä vertauskuva, jonka mukaan kauhuelokuvien hirviöt voidaan historiallisesti käsittää representaationa homoseksuaalisuudelle. Esseen mukaan sekä hirviöt että homot ovat heteronormatiivisen yleisön pelkojen ja ahdistusten kohteena, eräänlaisina syntipukkeina, joiden kautta ylläpidetään käsityksiä normaalista ja epänormaalista, terveestä ja sairaasta. Tutkielma sijoittuu queer- ja feministisen elokuvantutkimuksen viitekehykseen, suhteessa homorepresentaatioihin— homoyhteisön sisä- ja ulkopuolelta tarkasteltuna. Tutkielman kannalta tärkeimpiä lähdeteoksia ovat Eve Kosofsky Sedgwickin Epistemology of the Closet (1990), Alexander Dotyn Making things perfectly queer (1993), Harry M. Benshoffin Monsters in the Closet: Homosexuality and the Horror Film (1997) sekä Richard Dyerin The Culture of Queers (2002).
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
visual culture, gay culture, queer, camp, cinema, art education
Other note
Citation