Interior architecture meets material innovation: Designer’s role in creating a sustainable future through exploring applications for Woamy’s bio-based foam.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Interior Architecture
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
Questions and concerns related to sustainability are increasingly topical in the field of design, where designers create new things for this world. To solve problems related to the fast consumption of interiors, both designers and consumers must adopt new ways of thinking. This work explores how a multidisciplinary collaboration between designers and technical researchers can combine innovations into applications and bring alternatives to traditional options. This thesis aims to bring up the possibilities of collaborations similar to this and encourage designers to explore applications to new material innovations. The thesis is completed in collaboration with an Aalto University spin- off, Woamy. Woamy’s bio-based, recyclable and biodegradable foam aims to replace harmful conventional plastic foams. The aim of this thesis is to explore the potential uses of this foam in interiors and furniture, in applications that could benefit from the materials lightness, strength or insulation properties. The Master’s thesis is carried out as a collaborative work, where in the first part Riikka Savolainen focuses on conducting a literature research and mapping the backgrounds, while in the second part Susanna Partanen carries out an artistic material-based production on the topic. At the end, Savolainen and Partanen analyse and reflect on the results of both researches together. The methodology includes Design-Driven Material Innovation, Research- through Design, Material Driven design, and Life cycle approaches, carried out in the practical material research and prototyping completed in a laboratory. The experimentation resulted in foam as a structure inside airplane plywood to form a sandwich structure or foam as a structural element by itself, which both have potential in final interior applications. Biomaterials take into account the product’s whole life cycle, including the source of materials and recycling possibilities. The resulting products could be used for short-term applications, like exhibitions, without wasting resources.

Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ja huolenaiheet ovat yhä ajankohtaisempia muotoilun saralla, jossa suunnittelijat luovat uutta tähän maailmaan. Sisustusten nopeaan kulutukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi sekä suunnittelijoiden että kuluttajien on omaksuttava uusia ajattelutapoja. Tässä työssä tutkitaan, kuinka suunnittelijoiden ja teknisten tutkijoiden monitieteinen yhteistyö voi yhdistää innovaatiot sovelluksiksi ja tuoda vaihtoehtoja nykyisille vaihtoehdoille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille tämän kaltaisen yhteistyön mahdollisuuksia ja kannustaa suunnittelijoita etsimään sovelluksia uusille materiaali-innovaatioille. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Aalto-yliopiston spin-offin, Woamyn kanssa. Woamyn biopohjainen, kierrätettävä ja biohajoava vaahto pyrkii korvaamaan haitalliset tavanomaiset muovivaahdot. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tämän vaahdon mahdollisia käyttökohteita sisätiloissa ja huonekaluissa sovelluksissa, joissa materiaalien keveydestä, lujuudesta tai eristysominaisuuksista voidaan hyötyä. Pro gradu toteutetaan yhteistyönä, jossa ensimmäisessä osassa Riikka Savolainen keskittyy kirjallisuustutkimuksen tekemiseen ja taustojen kartoittamiseen, kun taas toisessa osassa Susanna Partanen toteuttaa taiteelliseen materiaaliin perustuvan tuotannon aiheesta. Lopuksi Savolainen ja Partanen analysoivat ja pohtivat molempien tutkimusten tuloksia yhdessä. Metodologia sisältää suunnittelulähtöisen materiaali-innovoinnin, tutkimukseen perustuvan suunnittelun, materiaalilähtöisen suunnittelun ja elinkaarilähestymistavan, johon perustuen toteutetaan laboratoriossa suoritettavassa käytännön materiaalitutkimuks ja prototyyppien valmistus. Tutkimus johti vaahtoon rakenteena lentokonevanerin sisällä sandwich- rakenteen muodostamiseksi ja vaahtoon rakenteellisena elementtinä itsessään, joilla molemmilla on potentiaalia lopullisissa sovelluksissa sisustuksissa. Biomateriaalit huomioivat tuotteen koko elinkaaren, mukaan lukien materiaalin lähteet ja kierrätysmahdollisuudet. Tuloksena saatuja tuotteita voitaisiin käyttää lyhytaikaisiin sovelluksiin, kuten näyttelyihin, resursseja tuhlaamatta.
Description
Supervisor
Rygalik, Tomek
Thesis advisor
Rygalik, Tomek
Jannuzzi, Luisa
Keywords
sustainability, biomaterials, bio-based foam, interior architecture, furniture design, startups
Other note
Citation