Automaattitrukkien paperirulla- sekä haarukkapihtien suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
A lot of transfers of paper rolls are made in warehouses and paper mills. It is possible to make the majority of these transfers with an automatic paper roll handling device. The technology of producing these devices has been available for some time but the challenge has been expensive, rigid and slow implementation. A solution, a series-produced automatic warehouse forklift truck has been created for this problem. The delivery time of the device is significantly reduced. The device is made up from modular bodies. There are two top-level modules which are the mast and cargo handling device. The purpose of this work has been to design product family for one cargo handling device, which is aimed for paper roll handling. In addition to the design work one of the devices is made for the customer. The theoretical part of the study introduced automated paper roll handling in the paper industry and the advantages brought by the modulation. At first, paper roll features and paper roll clamps operating principles were discussed. In the second part of the theoretical part automatic warehouses and automated trucks operating principles were discussed. The theoretical part also presented modulation theory. The planning part was meant to improve existing solutions and develop new solutions for those which need ones. The design followed product development work steps. Solutions were searched for all new functions and those which needed improvements. The best solutions were picked up with variant grading systems. All functions which needed solutions were solved. At the end of the planning part methods which were used in the design finalizing were presented. The fourth part of the work included all the results. First all results associated on product family were presented. On account of these results, all product family members are ready to be designed detail. Second part of the chapter first unit detailed designing results were presented. In the last part of the chapter testing forms for the ready machine were presented. Well functioning product family was created and one machine were manufactured and delivered to the customer. Thus the results of the work were well achieved. Some functions which needed improvements were perceived in the testing of the manufactured machine. In the fifth chapter these functions were presented and the new solutions were designed.

Paperirullien siirtoja tehdään paljon paperitehtaissa sekä varastoissa. Suurin osa näistä siirroista on mahdollista tehdä automaattisella paperirullienkäsittelytrukilla. Tekniikka näiden laitteiden valmistamiseen on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta haasteena on ollut kallis, kankea ja hidas käyttöönotto. Tähän ongelmaan on kehitetty ratkaisu, sarjavalmisteinen automaattinen varastotrukki. Sen ansiosta laitteiden toimitusaika lyhenee huomattavasti. Laite koostuu modulaarisista kokonaisuuksista. Päätason moduuleja on kaksi, masto ja lastinkäsittelylaite. Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella yhdelle lastinkäsittelylaitteelle oma tuoteperhe, joka on tarkoitettu paperirullien käsittelyyn. Suunnittelutyön lisäksi yksi tuoteperheen laitteista valmistettiin asiakkaalle. Työn teoriaosuudessa oli tarkoitus saada mahdollisimman kattava kuva automaattisesta rullankäsittelystä paperiteollisuudessa sekä saada selvyys moduloinnin tuomista eduista. Aluksi käsiteltiin paperirullien ominaisuuksia sekä manuaalitrukeilla käytettävien paperirullapihtien toimintaa. Teoriaosuuden toisessa osassa käsiteltiin automaattisia varastoja sekä automaattitrukkien toimintaa, joihin työssä suunniteltavat laitteet liitetään. Viimeisessä osassa käytiin läpi moduloinnin teoriaa. Suunnitteluosuudessa oli tarkoitus kehittää olemassa olevia ratkaisuja sekä suunnitella tarvittavat uudet ratkaisut. Suunnittelussa edettiin tuotekehitysprojektin työvaiheiden mukaan. Kehitystä kaipaaville sekä uusille toiminnoille etsittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista parhaat valittiin erilaisten arvostelukriteerien perusteella. Kaikille ratkaisua vaatineille toiminnoille löydettiin toimivat toteutustavat. Suunnitteluvaiheen lopuksi selvennettiin suunnittelun viimeistelyssä käytettävät menetelmät. Neljännessä luvussa esiteltiin työstä saadut tulokset. Aluksi käsiteltiin koko tuoteperheeseen liittyvät tulokset. Näiden tulosten perusteella jokainen tuoteperheen laite oli valmis yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Toisessa osassa esiteltiin ensimmäisen tuoteperheestä valmistettavan laitteen viimeistelysuunnittelun työn tulokset. Luvun viimeisessä osassa esiteltiin valmiin laitteen testauksessa käytettävät kaavakkeet. Työstä saatiin tulokseksi loppuun suunniteltu ja toimiva tuoteperhe sekä laite, joka toimitettiin asiakkaalle. Näin ollen työn tulokset saavutettiin hyvin. Valmistetun laitteen testauksessa havaittiin joitakin parannusta kaipaavia kohteita. Nämä kohteet käytiin läpi viidennessä luvussa ja niille suunniteltiin uudet parannetut ratkaisut.
Description
Supervisor
Juhanko, Jari
Thesis advisor
Hyyrynen, Mika
Keywords
paper roll clamp, paperirullapihti, fork positioner, haarukkapihti, automated guided vehicle, automaattitrukki, automated paper roll handling, automaattinen paperirullien käsittely
Other note
Citation