Comparative Analyses of Science Based Targets Scope 3 Emissions in Corporate Sustainability Policies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-12-11
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
123 + 4
Series
Abstract
Companies worldwide are aligning with the goals of the Paris Agreement, which aims to limit global warming to below 2 °C, and preferably to 1.5 °C, above pre-industrial levels. Many companies are adopting the Science-Based Targets initiative (SBTi), a collaboration between organizations such as the United Nations Global Compact (UNGC), the World Wide Fund for Nature (WWF), the World Resources Institute (WRI), and the Carbon Disclosure Project (CDP). Through the implementation of SBTi, companies can reduce their greenhouse gas emissions in line with global carbon dioxide (CO2) emission reduction targets. This thesis explores the impact of SBTs on promoting corporate sustainability practices within the electrical equipment and machinery sector. Initially, the research examines the collective efforts of companies in innovative strategizing and highlights both opportunities and challenges faced by the thesis's collaborative partner company in their corporate environmental and sustainability strategies to meet their SBTs. Utilizing both primary and secondary data, this thesis offers an in-depth analysis of the current sustainability strategies and objectives pursued by various companies. Primary data are sourced from empirical research methods, specifically through comparative analyses of semi-structured questionnaire interviews. Secondary data are derived from the SBTi database and companies' ESG reports. These methods are complemented by a comprehensive literature review, which discusses the SBTi, corporate sustainability strategies, Environmental, Social, and Governance (ESG) Reporting, as well as an analysis of Scope 3 emissions, Life Cycle Assessment (LCA), and the implications of green steel production and the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). The key result of the research underscores the need to develop emission calculation methods. It also emphasizes the importance of reducing the carbon footprint of steel production by using recycled materials and the adoption of new emission reduction techniques. Enhanced supplier and customer engagement strategies concerning SBTs, as well as an analysis of the effects of the CBAM on supply chain processes, are also highlighted. Overall, this research advocates for a sustainable corporate environment, urging industries to balance business growth with sustainability goals.

Yritykset ovat maailmanlaajuisesti sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, pyrkiessään rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle 2 °C:seen, mieluiten 1,5 °C:seen, esiteolliseen tasoon verrattuna. Monet yritykset ovat omaksuneet Science Based Targets -aloitteen (SBTi), joka on perustettu yhteistyössä eri organisaatioiden välillä, kuten United Nations Global Compact (UNGC), Maailman luonnonsäätiö (WWF), World Resources Institute (WRI) ja Carbon Disclo-sure Project (CDP). SBTi:n avulla yritykset voivat vähentää kasvihuon-ekaasupäästöjään maailmanlaajuisten hiilidioksidin (CO2) päästövähennys-tavoitteiden mukaisesti. Tämä tutkimus käsittelee SBT:n vaikutusta yritysten kestävän kehityksen käytäntöjen edistämiseen sähkölaiteita ja koneistoja valmistavalla sektorilla. Tutkimus tarkastelee yritysten yhteisiä panostuksia innovatiivisten strategioiden suunnitteluun ja mallintaa mahdollisuuksia sekä haasteita yhteistyökumppaniyri-tykselle yrityksen ympäristöponnisteluissa ja kestävän kehityksen strategioissa SBT-tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyödyntämällä sekä ensisijaisia, että toissijaisia tutkimusmenetelmiä, tutkimus tarjoaa syvällisen analyysin eri yritysten asettamista nykyisistä kestävän kehityksen strategioista ja tavoitteista. Ensijaisena tutkimusmenetelmänä tutkimus hyödyntää vertailuanalyysejä puolistrukturoiduista kyselyhaastatteluista ja toissi-jaisena tutkimusmenetelmänä SBTi-tietokantaa sekä yritysten ESG-raportteja. Näitä menetelmiä täydentää kirjallisuuskatsaus, joka esittää näkökulmia SBTi-aloitteeseen, yritysten kestävän kehityksen strategioihin sekä ympäristö-, sosiaali- ja hallintotaparaportointiin (ESG), sekä analyysi Scope 3 -päästöistä, elinkaariar-vioinnista (LCA) ja vihreän teräksen tuotannon ja hiilirajamekanismin (CBAM) vaikutuksista. Tutkimus osoittaa tarvetta kehittää päästöjen laskentamenetelmiä ja vähentää terästuotannon hiilijalanjälkeä käyttämällä kierrätysmateriaaleja, uusia päästöjen vähentämismenetelmiä, toimittaja- ja asiakassitoutumisstrategioita SBT-tavoitteiden suhteen, sekä analysoimalla CBAM:n vaikutusta toimitusketjuprosesseihin. Tutkimus edistää kestävän kehityksen yritysympäristöä, kannustaen teollisuudenaloja sovittamaan yhteen liiketoiminnan kasvun ja kestävän kehityksen tavoitteet.
Description
Supervisor
Pourakbari Kasmaei, Mahdi
Thesis advisor
Vesterinen, Lauri
Keywords
CO2 emissions, greenhouse gas emissions, science based target initiative, scope 3 emissions, sustainability
Other note
Citation