Palvelun hallinta palvelinkeskeisessä ympäristössä käyttäen virtualisointia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
x, 71
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia virtualisoinnin käyttöä palvelin-pohjaisen laskennan palveluissa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin luotaessa prototyyppiä TEKES-rahoitteiseen NETGATE-2 tutkimusprojektiin. Prototyyppi automatisoi etäkoneiden asentamista ja mahdollistaa keskitetysti ylläpidettyjen palvelujen jakelun. Erilaisten palveluiden asentaminen ja konfigurointi edellyttää paljon työtä ja tietämystä. Usein tämä työ on toisteista, kun samaa palvelua asennetaan useaan kohteeseen ja useaan otteeseen. Isossa organisaatiossa toisteisuudesta voi syntyä suurikin kustannuserä. Pienemmissä organisaatioissa eivät resurssit puolestaan aina riitä omaan ylläpitoon tai työtä tekemään valitulla ei välttämättä ole sopivaa koulutusta. Tästä on todennäköisesti seurauksena turvaton ja epäluotettava järjestelmä. Molemmissa tapauksissa olisi hyödyllistä voida käyttää keskitettyä palvelua joko omalta tai ulkopuoliselta ylläpidolta. Ratkaisimme ongelman kehittämällä järjestelmän, joka jakaa keskitetysti hallittuja palveluita. Tämä on toteutettu sulkemalla palvelut ja niiden käyttöjärjestelmät siirrettäviin järjestelmälevykuviin. Levykuvia voidaan ajaa virtualisointi-alustan päällä virtuaalikoneina. Keskitetysti luotuja ja ylläpidettyjä levykuvia voidaan uudelleen käyttää monessa kohteessa. Virtualisoinnilla tarjotaan levykuvissa oleville käyttöjärjestelmille vakio-alusta, jolla toimia ja näin taata toimivuus. Prototyyppi käyttää Xen-virtualisointia ja Debianin pakettienhallintajärjestelmää virtuaalikonekokoelman hallintaan ja jakamiseen etäkoneisiin. Järjestelmä mahdollistaa peruskäyttöjärjestelmän, virtualisointityökalujen ja automatisoidun päivtysjärjestelmän etäasennuksen. Prototyyppimme tekee suurten järjestelmien asentamisen ja hallinnan kevyemmäksi kuin perinteiset menetelmät. Järjestelmää on testattu useassa kohteessa kuten CERN:in kirjastossa. Debianin paketinhallintajärjestelmä on osoittautunut helpoksi tavaksi käynnistää virtualisoituja palveluita ja Xen on puolestaan ollut tehokas virtualisointialusta.

The purpose of this thesis is to study the use of virtualization in server-based computing services. The results of this study were used to produce a prototype for the Finnish National Technology Agency (TEKES) funded NETGATE 2 research project. The prototype makes the installation of remote machines automatic and provides a way to distribute centrally managed services. The installation and configuration of different services need a lot of work and knowledge. Many times this is repetitive as the services need to be installed in several locations and repeatedly. In a large organization this forms a significant expense. On the other hand small organizations cannot always afford an administrator and the administrating work falls to the person most capable. This results in insecure and unreliable installations. For these companies it would be beneficial to have the services ready to use without any expertise in the matter. We solved the above problem by creating a system to distribute centrally managed services. This was done by enclosing generic services with their operating systems into transportable system images. These images can then be run on top of a virtualization platform as virtual machines. Images can be centrally created and maintained and then reused in various locations. Virtualization provides the images with a standard platform on which they can be placed. The prototype uses the Xen virtualization and the Debian package management system to manage a collection of virtual machine images and distribute them according to the needs of the remote machines. The system gives the tools for automated deployment of the base operating system and virtualization tools over Internet. It also contains the tools for automated updates. In addition the system decreases the amount of administrative work and removes the need for expertise from the remote location. Our prototype makes installation and management of large systems possible with less work than conventional systems. The system has been tested in several locations such the CERN library. The Debian package management system has proven to be an easy way to start up virtualized services and Xen has been good choice for the virtualization.
Description
Supervisor
Ott, Jörg; Prof.
Thesis advisor
Niemi, Tapio; FT
Keywords
SBC, virtualization, Xen, LTSP, SBC, virtualisointi, Xen, LTSP
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012953