Road lighting user experiments - a review and a new assessment method

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
117 + 5
Series
Abstract
This master’s thesis reviewed the current, and notable past experiments that have involved road users, their preferences, both real and perceived safety, and the methods used. The literature review sought to identify the most influential attributes identified to date, excluding the conventional and technically measurable photometric light qualities. After the responses which could be directly predicted from the measures of luminance and uniformity of lighting, the subjectively assessed naturalness has been identified in several studies as the most important factor for predicting the overall appreciation and perceived safety afforded by the lighting. Naturalness as the highly influential quality was found to be also supported by other research, both by those which had sought to explain the perceptions of the environment, and those which had studied the psychology of personal space. The review revealed the fact that there has been no attempt to build a comprehensive model for predicting the users’ affective responses to outdoor lighting, or to the changes and improvements that could be made. Tests have assessed numerous properties of the lit environment, but there is no conclusive data of the connections between those proporties, perceived safety and general appraisals. The reviewed studies unanimously agreed that more studies are needed. Also, emerging LED-luminaires necessitate a larger number of test installations for measuring user satisfaction. Therefore, a device was designed to help test subjects give their opinions faster and easier in outdoor test areas, as opposed the long questionnaires used in past studies. The output of the device was then validated, shown to produce consistent and valuable data of the test subjects’ opinions. Finally, the results of a usability test were described, showing that the system could be used as is, or it could be further developed for use in a Living Lab envinronment.

Tievalaistusta rakennetaan käyttäjien tarpeita varten, joten tarkka tieto valaistuksen vaikutuksista käyttäjiin ja heidän arvioihinsa siitä on tarpeen. Valaistus ja sen laatu vaikuttavat moneen piirteeseen ihmisten toiminnassa, arvostuksissa ja kokemuksissa, joten käyttäjien reaktioita täytyy tutkia edelleen. Tämän työn kirjallisuuskatsausosassa selvitettiin ja arvioitiin käyttäjien kanssa toteutettuja ulkovalaistustutkimuksia, niiden menetelmiä ja merkittävimpiä löydöksiä. Useimmissa tutkimuksissa koehenkilöiden lukumäärä ei ole ollut riittävä luotettaviin tilastollisiin päätelmiin, ja osallistujat ovat arvioineet kymmeniä erilaisia subjektiivisia mittareita. Vaikka mitattavat käsitteet valaistuksen kirkkaus ja tasaisuus ovat merkittävämmät ennustajat valaistuksen ja sen luoman turvallisuudentunteen arvioinnissa, tarkasteltujen tutkimusten ja niiden taustalla olevien käsitteiden pohjalta löydettiin perusteltu ehdotus käyttäjien turvallisuudentunnetta eniten ennustavaksi kysymykseksi: tienkäyttäjät kokevat turvallisimman tuntuiseksi valaistuksen, jota he kuvaisivat luonnolliseksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella käyttäjien subjektiivisten arvioiden ennustamiseen kattavasti kykenevää mallia ei ole vielä edes ehdotettu, vaikka lukuisia erilaisia subjektiivisesti arvioitavia ympäristön ominaisuuksia ja niiden suhdetta valaistuksen mitattaviin arvoihin on tutkittu. Koska aiemmin käytetyt, testireittien lopuksi täytetyt kyselylomakkeet on koettu työläiksi, lopuksi kuvattiin uuden paikkasidonnaisten mielipiteiden kyselyyn tarkoitetun syöttölaitteen suunnittelun lähtökohdat ja tehdyt valinnat, sekä laitteen käyttäjätestin tulokset. Laitteen käyttö arvioiden kirjaamiseen kokemuksen hetkellä todettiin perustelluksi myös muistiharhan pienentämiseksi. Lopuksi osoitettiin myös, että järjestelmän tuottamista tallenteista voidaan tunnistaa kohtia, joissa valaistus ei ole tyydyttävää, sekä näihin kohtiin liitetyt kommentit.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Tetri, Eino
Keywords
road lighting, user study, perceived safety, pedestrian, preference, outdoor lighting
Other note
Citation