Business risk audit -lähestymistapa Suomen suurissa tilintarkastusyrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
BUSINESS RISK AUDIT -LÄHESTYMISTAPA SUOMEN SUURISSA TILINTARKASTUSYRITYKSISSÄ Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 1) kuvailla sitä, että miten Business risk audit (BRA) -lähestymistavalle ominainen liiketoimintariskien kartoitus tapahtuu Suomen Big 4 -tilintarkastusyrityksissä ja miten se vaikuttaa varsinaiseen tarkastustyöhön, 2) tuottaa suuntaa antavaa tietoa siitä, miten liiketoimintariskien huomioiminen on muut-tunut Suomen suurissa tilintarkastusyrityksissä sitten 1990-luvun puolivälin sekä 3) selvittää Big 4 -yrityksissä työskentelevien tilintarkastajien näkemyksiä BRA:n vaiku-tuksesta tilintarkastuksen luotettavuuteen ja toimialaerikoistumisesta BRA:n tukena. Tutkimusaineisto ja -menetelmä Aineistona käytettiin Big 4 -yritysten Internet-sivuilta saatuja tietoja sekä kyseisissä yrityksissä toimivien tai toimineiden tilintarkastajien avoimia haastatteluja. Saatuja tietoja analysoimalla pyrittiin saavuttamaan edellä esitetyt tutkimuksen tavoitteet. Keskeisimmät tulokset Tilintarkastajat pitivät asiakkaan johdon kanssa käytäviä keskusteluja liikeriskikartoi-tuksen lähtökohtana, mutta toivat esille myös, että johdon näkemyksiin on suhtaudut-tava kriittisesti ja riskeihin liittyvää tietoa hankittava muistakin lähteistä kuin johdolta. Big 4 -yritysten tarkastustapoihin näyttäisi kuuluvan se, että tunnistetut liikeriskit kohdistetaan tilinpäätöksen tileihin ja tilinpäätösväittämiin tilien sisällä. Liikeriskien huomioiminen vaikuttaisi olevan muuttunut 1990-luvun puolivälin jälkeen entistä systemaattisemmaksi, mutta ero ei näyttäisi olevan sovellettavien tarkastustapojen perusajatuksen kannalta kovin merkittävä. Haastateltujen tilintarkastajien mukaan BRA-lähestymistavan soveltamisella on voimakas positiivinen vaikutus tilin-tarkastuksen luotettavuuteen. Avainsanat Business risk audit, liiketoimintariski, tilintarkastus
Description
Keywords
Business risk audit, liiketoimintariski, tilintarkastus
Other note
Citation