Maisemaselvitys Bomba-Hyvärilän matkailualueelle Nurmekseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee maiseman yhteensovittamista matkailualueen kehityssuunnitelmaan Nurmeksessa sijaitsevalla Bomba-Hyvärilän matkailualueella. Pääasiassa 1970-ja 1980-luvuilla rakentuneesta matkailualueesta on muodostunut tärkeä osa nurmeslaista identiteettiä ja merkittävä osa pohjois-karjalaista matkailutarjontaa. Kuitenkin Bomban karjalaiskylän matkailulliset perusideat ovat vanhentuneet, alueen fyysinen ympäristö on kulunutta ja vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua. Maisemaselvitys on osa koko Bomba-Hyvärilän matkailukeskusalueen kehittämishanketta. Luonto ja ympäristö ovat nykyisin matkailuteollisuuden nopeimmin yleistyvä teema, mikä luo myös paineita matkailualueen maiseman ja ympäristön suunnittelulle. Tulevaisuuden matkailijan arvoiksi on luonnon lisäksi listattu nostalgian ja juurien arvostus, alkuperäisen etsintä, puhtaus ja väljyys. Bomba-Hyvärilän alueella on erinomaiset edellytykset vastata näihin vaatimuksiin. Alue sijaitsee suuren järven Pielisen itärannalla Nurmeksen taajama-alueen reunalla, lähellä metsäluontoa. Vahvimmat maisemaelementit ovat järvi ja metsä, joihin liittyy merkittäviä virkistys-, kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoja- mutta myös suomalaisuutta, pohjoiskarjalaisuutta ja nurmeslaisuutta. Bomballa erityisen vahvoiksi tekijöiksi nousevat karjalaisuus ja siihen liittyvät perinteet, kylämuoto ja hirsirakennustaito. Suunnittelualue, joka käsittää Bomban karjalaiskylän, Sotkan kylpylän ja Sirmakan loma-asuntoalueen, Kokonniemen sekä Hyvärilän nuorisomatkailukeskuksen ja leirintäalueen, on pinta-alaltaan noin 150 hehtaaria. Rantaviivaa on vajaa 8 kilometriä. Maisemaselvityksessä tarkastellaan alueen visuaalista luonnetta, johon vuodenaikojen vaihtelu tuo oman lisänsä. Talvella Pielisen jää lisää avoimuutta ja antaa lisää tilaa toimia. Osa-alueanalyyseissä tavoitteena on antaa tietoa maisemasta ja ympäristön ominaispiirteistä ja nykytilasta jatkosuunnittelua varten. Jokaisesta osa-alueesta on määritelty maiseman kannalta kehitettävät kohteet ja keskeisiltä osin esitetty myös uusia ehdotuksia. Pääteemaksi nousee karjalaisuuden ja karjalaisen kylärakenteen korostaminen tiivistämällä olemassa olevia majoitusalueita sekä ottamalla Kokonniemi osaksi matkailualueen rakennetta. Työtä tullaan soveltamaan Bomba-Hyvärilän matkailukeskusalueen kehittämishankkeen kokonaistoteutuksessa.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Keywords
landscape planning, maisemasuunnittelu, landscape assessment, maisemaselvitys, water, maisemarakenne, forest, vesi, tourism, metsä, Bomba, matkailu, Nurmes, Bomba, Nurmes
Other note
Citation