Consumer decision-making in medical tourism: analyzing the factors influencing the destination choice

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
(Mikkeli) Bachelor’s Program in International Business
Language
en
Pages
61 + 10
Series
Abstract
Objectives: The main objectives of this thesis were to understand consumer behavior in the medical tourism industry, and what factors affected the destination choice. This involved researching the complicated decision-making processes that consumers go through when choosing medical tourism destinations, with a focus on the interaction of different significant factors like quality, cost, availability, accessibility, and country image. Summary: This study used existing literature and a survey combined with data analysis to identify five elements—cost, quality, accessibility, availability, and country image — that have a substantial impact on destination choice in medical tourism. These elements were used to answer the four research questions of this thesis. Conclusions: Key findings showed that cost and availability were the key motivations to consider medical tourism, while quality, country image, and accessibility all played important roles in shaping customer preferences and decisions. Moreover, when it came to choosing the destination, quality and country image were the most important.

Tavoitteet: Tämän kandidaattitutkielman päätavoitteena oli ymmärtää kuluttajien käyttäytymistä lääketieteellisessä matkailussa sekä eri tekijöiden vaikutuksia kohdemaan valintaan. Tämä edellytti kuluttajien läpikäymien monimutkaisten päätöstentekoprosessien tutkimista, heidän valitessaan kohdemaata lääketieteelliselle matkailulle, keskittyen erilaisten merkittävien tekijöiden, kuten laadun, kustannusten, saatavuuden, saavutettavuuden sekä kohdemaan kuvan vaikutukseen. Yhteenveto: Tutkimuksessa hyödynnettiin aiempia tutkimuksia, kyselyä sekä data-analyysiä tunnistamaan viisi tekijää – laatu, kustannukset, saatavuus, saavutettavuus ja kuva kohdemaasta – jotka vaikuttavat merkittävästi lääketieteellisen matkailun kohdevalintoihin. Näitä elementtejä käytettiin vastaamaan tämän kandidaattitutkielman neljään tutkimuskysymykseen. Johtopäätökset: Tärkeimmät havainnot osoittivat, että kustannukset ja saatavuus olivat tärkeimpiä motivaatiotekijöitä harkitessa lääketieteellistä matkailua, kun taas laatu, kuva kohdemaasta sekä saavutettavuus olivat kaikki tärkeitä asiakkaiden mieltymysten ja päätösten muovaamisessa. Kuitenkin kohdemaata valittaessa, laatu ja kuva kohdemaasta olivat tärkeimmät tekijät.
Description
Thesis advisor
Mirońska, Dominika
Keywords
medical tourism, destination choice, complex buying behavior, WOM, consumer behavior, consumer decision-making
Other note
Citation