GSM-verkon monitorointi ja diagnostiikka

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena oli kehittää menetelmä GSM-verkon monitorointiin ja diagnostiikkaan. Menetelmän on pystyttävä havaitsemaan GSM-verkon laitevikoja mittausdatasta. Vastaavanlaisia järjestelmiä on useita, mutta niiden antamiin tuloksiin ei olla tyytyväisiä. Tässä työssä vikadiagnostiikkaan käytettävien menetelmien tarkastelussa on keskitytty lähinnä neuroverkkoihin ja sumeaan logiikkaan. Nämä ovat olleet kirjallisuudessa kasvavassa määrin esillä, ja niiden käyttökelpoisuus on todistettu lukuisten sovellusten avulla. Vaihtoehtoisten menetelmien vertailun jälkeen Performance Measurement Analyser (PMA) monitorointijärjestelmän ensimmäinen versio toteutettiin sumealla logiikalla. PMA päättelee mittaustuloksista lasketuista tunnusluvuista tukiasemien toimivuuden. Merkittävimmät syyt sumean logiikan käyttöön olivat toteutuksen selkeys ja sääntöpohjaisen järjestelmän soveltuvuus tähän tehtävään. PMA:sta saatavat tulokset osoittivat järjestelmän toimivaksi ja tarkemmaksi kuin aikaisemmat järjestelmät. Ylimääräisiä hälytyksiä ei voitu välttää, mutta niiden määrä pystyttiin pitämään vähäisenä. Sumea logiikka toimii hyvin tässä järjestelmässä, ja se mahdollistaa ulkopuolisten nopean perehdyttämisen järjestelmän toiminnan pääpiirteisiin.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo
Thesis advisor
Vormisto, Jari
Keywords
fault detection, vianetsintä, fuzzy logic, sumea logiikka, GSM
Other note
Citation