Tuotekehitysprosessin kehittäminen toimintatavaksi valmistalotehtaassa, Case: Kilpailukykyinen tilaelementtitalo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
63+7
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli seurata tuotekehitysprojektia Finndomon Säynätsalon tehtaalla. Tavoitteena oli saada esille tuotekehittämisen nykyiset ongelmat ja kehittää tuotekehitysprosessia toimintatavaksi. Tutkimus tehtiin osallistumalla aktiivisesti yhteen tuotekehitysprojektiin ja haastattelemalla yrityksen työntekijöitä. Projektin taustatiedoiksi selvitettiin eri elementtijärjestelmät ja taloteollisuuden keskeiset tuotekehityskohteet. Kehitettävän tuotteen kohdesegmentin määrittämiseksi haettiin tietoa valmistalomarkkinoista ja kilpailijayrityksistä Suomessa. Tuotekehittämisprosessin arviointia varten tutkimuksessa tehtiin teemahaastatteluita. Haastattelujen tarkoituksena oli saada selville, mitä uusia asioita ja vaikeuksia yritys kohtaa pyrkiessään uuteen tavoitesegmenttiin, ja mitä parannettavaa nykyisessä tuotekehitysprosessissa on. Tutkimuksen tuloksena oli räätälöity malli tuotekehittämisestä ja prosessikuva. Mallin tärkeimpänä muutoksena oli yhteinen tavoitteiden määrittäminen tuotekehitysprojektille ja projektien välinen vuorovaikutus. Tuotekehittäminen ei saa olla liian tuotantolähtöistä, mutta liika tuotteiden asiakaskohtainen räätälöinti ja yksityiskohtainen muuntelu ei myöskään ole yritykselle kannattavaa. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa markkinatilanne ja yrityksen oma strategia. Kehitettävälle tuotteelle on löydyttävä markkinat projektin jälkeen. Yrityksen eri osastot ovat riippuvaisia toisistaan, jolloin yhdelle osastolle määritetyt tavoitteet voivat aiheuttaa muutosvaatimusta myös muiden osastojen toimintatapoihin. Tuotekehitysprojektin seuraamisessa esille tuli puutteita projektien hallinnassa ja aikataulussa. Projektiin on pyrittävä saamaan projektin kannalta tärkeimmät avainhenkilöt toimimaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Tuotekehittämistä rajaavat työntekijäresurssit ja budjetti. Tärkeimmät tavat parantaa tuotekehitysprosessia oli tiivistää tehtaiden välistä yhteistyötä, selkeyttä projektien tavoitetta ja priorisoida tärkeimpiä projekteja. Aikaisemmissa projekteissa tulosten raportointi oli puutteellista. Henkilöstön kouluttaminen nähtiin myös tärkeänä.
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Mauno, Annika
Keywords
industrial house manufacturing, teollinen taloteollisuus, prefabricated house, valmistalo, product development, teemahaastattelu, tuotekehittäminen
Other note
Citation