Alzheimer olohuoneessa. Muotoiluhaasteena Helsingin muistipalvelujen ja omaishoitajuuden tukemisen kehittäminen Alzheimerin tautia sairastavan henkilön asuinkumppanin näkökulmasta.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
38 + 3
Series
Abstract
Opinnäytetyö käsittelee Helsingin muistipalvelujen ja omaishoitajuuden tukemisen kehittämistä käyttäjäkeskeisen palvelumuotoilun menetelmin. Kehittämisen näkökulmana on Alzheimerin tautia sairastavan henkilön asuinkumppanin näkökulma. Työssä käydään läpi Helsingin muistipalvelutoteutumia sekä asuinkumppaneiden kokemuksia ja näkemyksiä sairastuneen hoitopalveluista ja omaishoitajuuden arjesta, haasteista ja tarpeista. Haastatteluin saadut omaishoitajien kokemukset muodostavat tutkielman pääaineiston ja toimivat pohjana analyyseille ja visualisoinneille. Tutkielman tavoitteena on mallintaa omaishoitajana toimivan asuinkumppanin ääni ja visualisoida muistipalvelujen ja kodin maailmassa tapahtuvat kokemukset aineistoksi, jota voisi joko sellaisenaan tai soveltaen käyttää kehittämismallina tai -lähtökohtana muisti- ja omaispalvelujen kehittämisessä. Opinnäytteessä käydään läpi teoreettista viitekehystä, aiheeseen liittyviä käsitteitä ja kontekstia eli suomalaista palvelumuotoilu-kenttää ja suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita. Tutkimuksen muotoilullinen osuus käsitellään neljännessä luvussa. Luku rakentuu muotoiluprosessin avaamisesta ja haastatteluaineiston pohjalta luotujen visuaalisten mallinnusten eli tapausprofiilien ja palvelupolkujen esittelystä, vertailusta ja analysoimisesta. Tutkielman löydösten yhteenveto löytyy neljännen luvun lopusta. Tutkielman johtopäätöksenä on, että muistipalvelutoteumat, palvelukokemukset ja omaishoitajien toiveet ovat yksilöllisiä. Palveluntarjoajan sisäisillä rakenteilla, toimintakulttuureilla ja työntekijöiden ominaisuuksilla on vaikutusta sekä palvelutoteutumien että -kokemusten muodostumiseen. Myös käyttäjän (muistisairaan ja omaisen) taustoilla, arvoilla ja asenteilla on vaikutusta. Omaishoitajuuden tukemisessa ja jaksamisessa suurin merkitys näyttäisi olevan keskustelulla, vertaistuella ja oman ajan tarjoamisella. Opinnäyte on palvelumuotoilun työkaluja ja laadullista aineistoa hyödyntävä esitutkimus. Se ei pyri tarjoamaan helsinkiläisten muistipalvelujen ja omaishoitajuuden tukemisen kehittämiseen valmista ratkaisua, vaan työ on esimerkki siitä, miten kehittämistä voisi lähestyä palvelumuotoilun ja omaishoitajan näkökulmasta.
Description
Supervisor
Simo Puintila, Simo Puintila
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
palvelumuotoilu, muistipalvelut, omaishoitajuus, asuinkumppanin näkökulma, palvelupolku, tapausprofiili
Other note
Citation