Muutosviestintä, työyhteisövideot ja tunteet uudelleenorganisointitilanteessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Erilaiset uudelleenorganisointitilanteet ovat organisaatioissa arkipäivää. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi yksiköiden tai työtehtävien uudelleenjärjestelyt. Tällaiset tilanteet herättävät henkilöstössä usein negatiivisia tunteita. Tunteet johtuvat siitä, että muutoksen myötä tulevaisuus on epävarmaa. Tämä aiheuttaa mahdollisesti huolta ja pelkoa. Työssä tutkitaan, millä muutosviestinnän keinoilla tehdään tunteet huomioivaa viestintää. Erityinen painopiste on videoviestinnän soveltuvuudessa muutosviestinnän tarpeisiin. Työ jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkitaan kirjallisuuden avulla, mitä tunteista muutostilanteessa on kirjoitettu. Toisessa osassa tarkastellaan erilaisia muutosviestinnän malleja ja tutkitaan, mitkä muutosviestinnän piirteet yhdistävät tunteet huomioivaa muutosviestintätapaa. Viimeisessä osassa tutkitaan, miten nämä tunteet huomioivan muutosviestinnän piirteet ilmenevät työyhteisövideoiden avulla toteutettavassa muutosviestinnässä. Työssä todetaan, että tunteet huomioivalle viestinnälle ominaista on ajoitus, vuorovaikutus sekä avoimuus ja läpinäkyvyys. Nämä luovat henkilöstössä luottamusta johtoon ja sitä kautta muutosmyönteistä ilmapiiriä. Lisäksi todetaan, että työyhteisövideoissa on monia piirteitä, joilla tuetaan tunteet huomioivaa viestintää. Näitä ovat muun muassa nopeus, vuorovaikutteisuus ja välittömyys.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
työyhteisövideot, muutos, uudelleenorganisointi, tunteet, luottamus, vuorovaikutus, muutosviestintä
Other note
Citation