Elämää kuolleeseen tilaan – Tyhjien tilojen väliaikaiskäyttö: hyödyt, haasteet ja mahdollisuudet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Tässä kandidaatintutkielmassa tutustutaan tyhjien tilojen väliaikaiskäyttöön sekä väliaikaisuuden merkitykseen paikan identiteetin luomisessa sekä kaupungin sosiaalisten ja ekologisten haasteiden kohtaamisessa. Tutkielmassa tutustutaan väliaikaisuuteen ilmiönä ja esitellään väliaikaisuuden historiaa Helsingissä. Väliaikaiset käytöt ja tyhjien tilojen valtaus ovat olleet merkittäviä tekijöitä Helsingin kaupunkikulttuurin synnyssä ja kehityksessä. Väliaikaiset käytöt ovat usein kaupunkilaisten itsensä toteuttamia omaehtoisia projekteja, jotka luovat vaihtoehtoista kulttuuria. Väliaikaisuutta käytetään myös tietoisesti suunnittelun työvälineenä. Aihe on ristiriitainen: väliaikaiset käytöt luovat toisaalta kaupunkilaisten näköistä kaupunkia ja mahdollistavat erilaisten ihmisten osallistumisen suunnitteluun, mutta lopulta väliaikaisuuden tuottajat saatetaan jättää huomiotta ja alueen muuttunutta identiteettiä hyödynnetään taloudellisen kasvun kerryttämiseen, ei asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen. Rakentamisen ympäristötaakka on valtava ja tutkielmassa pohditaankin myös väliaikaisuuden mahdollisuuksia ekologisen rakentamisen työkaluna. Väliaikaiset käytöt ovat historiassa pelastaneet monia purettavaksi määrättyjä kohteita, mikä on ekologisten arvojen lisäksi myös tärkeää kaupungin kulttuurihistorian vaalimisessa. Pääpaino ei kuitenkaan ole aina kestävyyden tavoittelussa. Väliaikaiset projektit saattavat tuottaa paljon kertakäyttöjätettä ja projekteissa tuleekin olla tarkkana siitä, miten toiminnasta syntynyt jäte käsitellään. Tässä tutkielmassa pohditaan sitä, miten väliaikaisuutta voitaisiin hyödyntää vaikuttamisen välineenä. Aihetta tarkastellaan sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen näkökulman avulla, jonka jälkeen tutkielmassa esitellään väliaikaisuuden mahdollistajia ja toimijoita. Lopussa pohditaan myös arkkitehdin mahdollisuuksia toimia väliaikaisten hankkeiden välittäjinä ja toimijoiden yhdistäjänä, mikä voikin avata arkkitehdeille uusia tapoja ammatin harjoittamiseen. Tyhjien tilojen välittäjät voisivat huolehtia projektien kestävyydestä ja toimia väliaikaisuuden luojien apuna silloin, kun toiminnan tuottajien resurssit eivät siihen riitä.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
tyhjät tilat, väliaikaisuus, väliaikaiset käytöt, kaupunkikulttuuri, ekologinen rakentaminen, sosiaalinen kestävyys, gentrifikaatio, purkuaalto
Other note
Citation