Vaikuttamistapaus - ilmastokasvatusaiheinen opetuskonsepti yläkouluun

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Astala
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
100 + 3
Series
Abstract
Opinnäytteeni on käytännön pedagogiikkaan liittyvä työ. Työn runko muodostuu Vaikuttamistapaus-nimisestä opetuskonseptista, jonka suunnittelin Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä (NIK) -nimisessä hankkeessa puolentoista vuoden ajan vuosina 2012–2013. NIK-hankkeen tavoitteena oli kehittää yläkouluikäisten ilmastokasvatusta. Opinnäytteessäni käytän sanaa opetuskonsepti, joka oli hankkeessa käytetty termi. Kuvaan opetuskonseptin suunnittelun taustoja ja toteutusta sekä arvioin konseptin onnistumista suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Opinnäytetyötäni ohjanneet tutkimuskysymykset kiinnittyvät käytännön työhön hankkeessa. Pohdin millainen on oma ympäristökasvatusnäkemykseni ja miten se vaikutti Vaikuttamistapauksen kehittämiseen. Tarkastelen työtäni osana NIK-hanketta ja kuvailen minkälainen opetuskonseptistani muodostui. Tärkeä pohdinnan aihe on miten onnistuin Vaikuttamistapaukselle asettamieni tavoitteiden saavuttamisessa ja miksi? Lisäksi reflektoin ajatteluni kehittymistä: Miten ilmastokasvatuskonseptin kehittäminen ja opinnäytteen kirjoittaminen on vaikuttanut omaan ajatteluuni? Opinnäytteeni rakenne jakautuu karkeasti kolmeen vaiheeseen. Aluksi kuvaan käyttämäni tutkimusmetodit. Avaan toimintatutkimuksen teoriaa sekä design-tutkimuksen käsitettä. Lisäksi käyn läpi työlleni keskeisiä termejä, kuten ympäristökasvatus, taideperustainen ympäristökasvatus ja ilmastokasvatus. Vertaan ympäristökasvatuksen osa-alueiden tavoitteita omaan ympäristökäsitykseeni. Määrittelen taideperustaisen ilmastokasvatuksen tavoitteiksi toimintaan ja vaikuttamiseen kannustamisen, empatian, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden arvojen vahvistamisen sekä ilmastonmuutoksen sosiokulttuuristen ulottuvuuksien avaamisen taiteellisen toiminnan keinoin. Toisessa vaiheessa kuvaan NIK-hankkeen taustoja, hankkeessa työskentelyn arkea ja esittelen kehittämäni Vaikuttamistapaus-opetuskonseptin. Konseptin keskiössä on niin kutsuttujen yllätyshyvyyden tekojen toteuttaminen. Vaikuttamistapaus-opetuskonsepti perustuu ajatukselle, että empaattisuuden, vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden arvoja voi vahvistaa kannustamalla toimimaan näiden arvojen mukaisesti. Viimeisessä vaiheessa esittelen opetuskokeilut, kaksi vierailua kahteen espoolaiseen yläkouluun,joissa testasin Vaikuttamistapausta. Molemmat vierailut muodostuivat kahdesta 90 minuutin mittaisesta oppitunnista luokassa sekä oppilaiden omaehtoisesta työskentelystä näiden tapaamiskertojen välillä. Ensimmäinen testaus tapahtui toukokuussa 2013, toinen lokakuussa 2013. Kouluvierailut olivat keskenään erilaisia. Kuvaan kouluvierailujen tunnelmia ja tapahtumia omien muistiinpanojeni pohjalta. Lopuksi arvioin Vaikuttamistapaus-konseptiani ja pohdin, miten se onnistui ilmastokasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tarkastelen taidetta ja taidekasvatusta osana opetusohjelmaani.

My master’s thesis is a study linked to pedagogical practice. During the years 2012 and 2013 I worked in a project called Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä (NIK), freely translated as The Youth Developing Climate Education. In the project I created an educational concept called Vaikuttamistapaus, which could be translated as Act of Inluencing. In my thesis I describe the process of developing Vaikuttamistapaus and evaluate my concept in relation to its’ objectives.The research questions in my thesis are linked to my practical work in the NIK-projec: What is my own view on environmental education and how did it channel in Vaikuttamistapaus? How did I achieve in reaching the goals I set for my educational concept? And finally: How is the concept linked to climate education as well as art and art education? My thesis is roughly divided into three parts. At first, describe my research methods which are linked to both operational research and design-research. I write about the focal terms of my thesis, such as environmental education, arts-based environmental education and climate education. I define the goals of climate education and state that it should be about encouraging to influence and act, about reinforcing universalistic values and about unfolding the socio-cultural dimensions of climate change. In the second part I describe the NIK-project, its’ backrounds and goals. I present in detail the work I created in the project, my educational concept called Vaikuttamistapaus. In the core of the concept are random acts of kindness. The concept is based on the idea that universalistic values, such as empathy, responsibility for others and global justice can be reinforced my acting according to these values. In the last part I present the work I did during the visits to the two classrooms. Both of the visits to the classrooms consisted of two 90 minute lessons. Also the pupils worked on their own time between the two meetings. The first visit, testing of Vaikuttamistapaus, happened in May 2013, the other one in October of 2013. In my thesis I describe the events and atmospheres of both of the visits. Finally I evaluate Vaikuttamistapaus by comparing it to the goals of climate education. Also, I take a look at how art and art education are a part of my educational concept.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Thesis advisor
Tervo, Juuso
Pohjakallio, Pirkko
Keywords
taidekasvatus, ilmastokasvatus, ympäristökasvatus, opetuskonsepti
Other note
Citation