Complex network approach to the analysis of industrial collaborations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Department
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 55 s. + liitt. 8
Series
Abstract
The internationalization of markets and the uncertainty caused by it have increased collaboration between companies. By collaborating, companies can reduce risks and focus on their core competences. Especially technological markets have transformed from local markets to global ones. Global markets and collaboration increase the importance of standardization. In this thesis, we study two collaboration networks that are constructed from data on two standardization organizations. Both networks contain common companies but the structures of networks are different, which can be seen with basic analysis and visualization of networks. When studying the stability of networks, we see that both networks contain a small number of organizations that are present for many years and are in tight collaboration. We have also detected communities of companies in these networks with a method that simulates information flow between companies. The method had problems finding communities from a full network. When more important structures were highlighted, better results were obtained. The sizes and level of activity of the communities were analyzed on a yearly basis by assuming that companies do not switch communities during the observed period of time. From the development of communities, we saw the rise of the Chinese community. It appears that Chinese companies have caught up with the Japanese that have been around from the beginning. Finally, we studied the development of collaborations between with a method introduced in this thesis. From the collaboration between communities, we see how Chinese companies have risen to become a part of the tight core formed by important communities.

Markkinoiden kansainvälistyminen ja sen tuoma epävarmuus on lisännyt yritysten yhteistyötä. Yhteistyön avulla yritykset voivat vähentää riskiä ja keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Varsinkin teknologiset markkinat ovat muuttuneet paikallisista markkinoista maailmanlaajuisiksi. Maailmanlaajuiset markkinat ja yhteistyö lisäävät standardoimisen tärkeyttä. Tässä työssä tutkitaan kahta yritysten yhteistyöverkostoa, jotka on muodostettu kahden standardoimisjärjestön tiedoista. Molemmat verkostot sisältävät paljon samoja yrityksiä, mutta verkostojen rakenteet ovat erilaisia, mikä nähdään perusanalyysin ja verkostojen visualisoinnin avulla. Verkostojen pysyvyyttä tutkittaessa nähdään, että molemmissa verkostoissa on pieni määrä yrityksiä, jotka esiintyvät useana vuonna ja ovat keskenään tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi verkostoista etsittiin yhteisöjä menetelmällä, joka simuloi tiedonkulkua yritysten välillä. Menetelmällä oli ongelmia löytää yhteisöjä kokonaisesta verkostosta. Kun verkostoista korostettiin tärkeimpiä rakenteita, saatiin menetelmällä parempia tuloksia. Yhteisöjen koon ja aktiivisuuden kehitystä tutkittiin vuositasolla olettamalla, että yritykset eivät tarkasteluaikana vaihda yhteisöjä. Yhteisöjen kehityksessä nähtiin kiinalaisen yhteisön nousu. Kiinalaiset yritykset näyttävät nousseen alusta asti mukana olleiden japanilaisten yritysten tasolle. Lopuksi tarkasteltiin yhteisöjen välisen yhteistyön aikakehitystä tässä työssä kehitetyllä menetelmällä. Yhteisöjen välisestä yhteistyöstä voidaan havaita, että kiinalaiset yritykset ovat nousseet osaksi tiivistä tärkeiden yhteisöjen joukkoa.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Saramäki, Jari
Keywords
complex systems, kompleksiset systeemit, complex networks, kompleksiset verkot, collaboration, yhteistyö, community, yhteisö, company networks, yritysverkot
Other note
Citation