Palveluntuottajien tehokkuusvertailu suun terveydenhuollossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
73 s.
Series
Abstract
The ageing population, the skewed dependency ratio and the increasing demand of services force health care service providers to seek ways to improve their operational efficiency. Identifying the essential processes and analyzing their efficiency is a prerequisite for improving the operations. Based on the efficiency analysis it is possible to find factors, which are the most important in improving the efficiency of operations. This Thesis evaluates the efficiency of service providers in oral health care in 2010. The evaluation is done using a new Ratio-Based Efficiency Analysis (REA), which is suitable for units producing multiple outputs and consuming multiple inputs. The method offers information about the relative efficiency of units and its sensitivity. In this Thesis, some of the explaining factors of efficiency are also identified using regression analysis. The efficiency is estimated comparing the weighted amount of operations to the patient time and the number of visits. Also the balance between preventive and repairing operations is considered in the model, as well as the varying costs of different occupational groups. The results of the Thesis reveal remarkable differences between the efficiencies of municipalities and dental clinics. The efficiency of service production varies even 30 % among the municipalities and even more among the clinics. There is variation between the clinics especially in large municipalities. Patients' good dental health was one of the most important factors explaining the inefficiency. This indicates the need to revise the practices of medical examinations and treatments of low-risk patients, especially. The REA-results give reliable estimates of the efficiency of operations. The estimates are valuable while forming the overall picture of units' operations. The results of dental clinics are suitable for searching for the excellent practical processes, whereas the results of municipalities reveal the excellent governing and ways of organizing the services. The both points of view are valuable and complete each other. The results and conclusions of the Thesis are useful for the management of health care and also for those, who are interested in applying efficiency analysis in general.

Ikääntyvä väestö, vinoutunut huoltosuhde ja kasvava palvelujen tarve yhdessä resurssien niukkuuden kanssa pakottavat terveydenhuollon palveluntuottajat tarkastelemaan operatiivista tehokkuuttaan. Toiminnan kehittämisen edellytys on keskeisten prosessien tunnistaminen ja niiden tehokkuuden arviointi. Tehokkuustarkastelun pohjalta on mahdollista löytää tekijöitä, joihin keskittymällä voidaan parhaiten parantaa kokonaistehokkuutta ja kehittää toimintatapoja. Työssä tutkitaan suun terveydenhuollon palveluntuottajien tehokkuutta vuodelta 2010. Tarkastelussa käytetään uutta Ratio-Based Efficiency Analysis -menetelmää (REA), joka soveltuu useita resursseja käyttävien ja useita tuotoksia tuottavien yksiköiden tehokkuustarkasteluun. Menetelmä tarjoaa analysoijalle informaatiota yksikön tehokkuudesta suhteessa muihin vertailujoukon yksiköihin sekä tietoa tehokkuuden herkkyydestä. Lisäksi työssä etsitään tehokkuuteen vaikuttavia prosessien ja ympäristön ominaisuuksia regressioanalyysiä soveltamalla. Tehokkuutta arvioidaan vertaamalla tehtyjen toimenpiteiden painotettua määrää niihin käytettyyn potilasaikaan ja potilaskäyntien lukumäärään. Menetelmässä huomioidaan oleellisina yksityiskohtina toimenpideprofiilin tasapainoisuus ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden välillä sekä resurssien vaihtelevat kustannukset ammattiryhmien välillä. Tehokkuusvertailu tehdään kahdella tasolla: kuntien kesken sekä niiden sisältämien hammashoitoloiden kesken. Työn tulosten perusteella kuntien ja hammashoitoloiden välillä on huomattavia eroja sekä tehokkuudessa että toiminnan organisoinnissa. Kuntien kohdalla havaittiin palvelujen tuotannon tehokkuudessa jopa 30 % eroja ja hoitoloiden kohdalla tätäkin suurempia. Erityisen paljon vaihtelua hoitoloiden välillä oli suurissa kunnissa. Potilaiden hyvä terveydentila oli eräs merkittävimmistä tehottomuutta selittävistä tekijöistä. Tämä kertoo tarpeesta uudistaa tarkastus- ja hoitokäytäntöjä erityisesti matalaan riskiryhmään kuuluvien potilaiden kohdalla. REA-tulokset antavat toiminnan tehokkuudesta luotettavia estimaatteja, jotka ovat arvokkaita toiminnan kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta. Hoitolatason tulokset soveltuvat erinomaisten käytännön prosessien tunnistamiseen, kun taas kuntatasolta voidaan löytää erinomaisia yleislinjoja ja palvelujen organisointitapoja. Molemmat näkökulmat ovat arvokkaita ja tukevat toisiaan. Työn tulokset ja johtopäätökset ovat hyödyllisiä sekä yksiköiden palveluista ja niiden organisoinnista vastaaville että myös yleisesti tehokkuusanalyysin soveltamisesta kiinnostuneille.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Torkki, Paulus
Keywords
tehokkuus, tehokkuusanalyysi, vertaisarviointi, terveydenhuolto, suun terveydenhuolto, efficiency, efficiency analysis, benchmarking, health care, oral health care
Other note
Citation