Modular Design Architecture: Accelerating Product Design Processes through Modularity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
107 + 10
Series
Abstract
Finding the line between time investment in pre-designing product architecture instead of creating it only when needed is complex; if the foundation is rashly defined, it results in a high chance of failure. On the other hand, strict planning means time away from production, and thus, the postponement of a product launch. Moreover, a restricted foundation can make responding to future changes challenging. Modular design architecture, together with modular product architecture, enables companies to design, iterate, and push their products faster to the markets. Since the building blocks for agile product design and development are readily available, approximately all robust products are modular nowadays. This thesis addresses and inspects how modular design architecture can accelerate product design and development processes when creating new web-based products. The researched literature presents insights and theoretical frameworks regarding modularity, software development, and product design. It additionally addresses teamwork and best practices found in product development. The research was conducted based on the grounded theory methodology. Its primary data collection method was benchmarking, and it applied the grounded theory data coding methods to scrutinize and categorize the acquired data. This thesis coins a novel framework based on the research findings to address interrelationships amidst various definitions, elements, and categories found within modular design architectures.

Täydellisen linjan löytäminen siinä, kuinka paljon aikaa tulisi investoida tuotearkkitehtuurin suunnitteluun etukäteen sen sijaan, että sitä luotaisiin vain tarvittaessa, on hankalaa; jos tuotteen pohjatyö määritetään liian harkitsemattomasti, se luo suuremman riskin epäonnistumiseen. Toisaalta, liian yksityiskohtainen suunnittelu vie aikaa pois tuotannosta, lykäten tuotteen lanseerausta. Tämän lisäksi liian rajoitettu tuotearkkitehtuuri voi tehdä reagoimisen tuleviin muutoksiin haastaviksi. Modulaarinen suunnitteluarkkitehtuuri yhdessä modulaarisen tuotearkkitehtuurin kanssa mahdollistaa yritysten suunnitella, iteroida ja lanseerata nopeammin tuotteitaan markkinoille. Koska kaikki ketterän tuotesuunnittelun ja kehityksen vaadittavat osa-alueet ovat jo saatavilla, ovat melkein kaikki pitkälle kehitetyt tuotteet modulaarisia. Tässä työssä tarkastellaan, kuinka modulaarinen suunnittelu- arkkitehtuuri voi nopeuttaa tuotesuunnittelu- ja kehitysprosesseja luotaessa uusia verkkopohjaisia tuotteita. Työssä hyödynnetty kirjallisuus tarjoaa näkemyksiä ja teoreettisia viitekehyksiä modulaarisuudesta, ohjelmistokehityksestä ja tuotesuunnittelusta. Edellä mainittujen lisäksi se käsittelee myös ryhmätyötä ja tuotekehityksen parhaita käytäntöjä. Tutkimus suoritettiin grounded theory -metodologian pohjalta. Sen ensisijainen tiedonkeruumenetelmä oli vertailuanalyysi, ja se hyödynsi grounded theory:n eri koodausmenetelmiä hankitun tiedon tarkastelemiseen ja luokitteluun. Tämä tutkimus luo tutkimustuloksien pohjalta uuden viitekehyksen tarkastelemaan modulaarisen suunnitteluarkkitehtuurin eri määritelmien, elementtien ja luokkien keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ja -tasoja.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Eloranta, Ville
Keywords
modularity, product design, product development, design systems, design patterns, UI frameworks, user interfaces
Other note
Citation